88019243

88019244

09121457035

mohamadioffice

.

تلفن تماس و مشاوره با وکیلپایه یک دادگستری: 88019244 - 88019243

شکواییه

بسمه تعالی
شاکی: مریم**** فرزند: ناصر به نشانی : تهران بزرگراه چمران پائین تر از گیشا ....
مشتکی عنه: خانم زهرا ***** به نشانی : .......................
موضوع جرم: توهین، افترا،تهدید،قذف
محل وقوع جرم: کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج – روبروی پارس خودرو *****************
تاریخ وقوع جرم: 20/09/90
دلایل: شهادت شهود و اظهارات مطلعین
ریاست محترم دادسرای تهران
با سلام وتقدیم احترام

به استحضار می رساند مشتکی عنه مدتی است که به اشکال مختلف از جمله مراجعه به محل کار و تماس تلفنی اقدام به فحاشی،تهدید،توهین و قذف موکل محترم خانم مریم **** می نماید و به ایشان نسبت ناروای داشتن رابطه جنسی نامشروع با همسر خود آقای کریم**** را داده است. این عمل به خصوص در تاریخ 20/9/90 با مراجعه مشتکی عنه به محل کار موکل خانم مریم **** انجام شده است که بدینوسیله از حضرتعالی تقاضا می شود دستور فرمایید اقدام مقتضی در مورد تحقیق و تعقیب متهم انجام شود.

دادنامه
به تاریخ: 21/12/90 کلاسه پرونده: 1047.... 90099 شماره دادنامه: 1304....90099
مرجع رسیدگی: شعبه 1167 دادگاه عمومی(جزائی) تهران – مجتمع قدس
شاکی: خانم مریم***** با وکالت مسعود محمدی به نشانی : میدان فاطمی میدان گلها ......
متهم : خانم زهرا**** به نشانی: تهران –خ شریعتی حسینیه ارشاد ****************
اتهام: 1- تهدید 2- توهین به اشخاص عادی 3- افتراء
گردشکار: به تاریخ(08/04/89) در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی شعبه 1161 تهران بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.

رای دادگاه

محکمه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
در خصوص اتهام خانم زهرا**** فرزند: عبداله با وکالت جواد*** و مریم*** دایر به توهین و تهدید موضوع شکایت خانم مریم**** با وکالت مسعود محمدی نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی،شهادت شهود و گزارش مرجع انتظامی کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران و انکار بلاوجه متهم بزهکاری ایشان محرز است عمل مجرمانه منطبق است با مواد 608 و 699 قانون مجازات اسلامی لذا محکمه با رعایت مواد 18 و 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند دوم وسوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از بابت توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت تهدید به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به قذف با عنایت به انکار متهم و به لحاظ شبهه موجود و با توجه قاعده((ء)) و حاکمیت اصل بر برائت شرعیه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی رای برائت متهم موصوف از حیث بزه قذف صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران میباشد.

منتشرشده در نمونه آراء محاکم

 شکوائیه

شاکی: خانم ........ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

مشتکی عنه: آقای ........... به نشانی تهران

موضوع: ترک انفاق

شرح دادخواست:

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران

با سلام

احتراما با اعلام وکالت از سوی شاکی خانم .......... به استحضار می رساند موکل به موجب سند نکاحیه شماره ......... مورخ 29/9/1386 زوجه شرعی و قانونی آقای ............ می باشد. متاسفانه زوج پس از 6 سال زندگی مشترک با موکل، محل زندگی مشترک را به مدت 2 سال است (از سال 1392) که ترک گفته و در این مدت هیچگونه نفقه ای به موکل و فرزند مشترکشان پرداخت ننموده است. لذا با توجه به این که موکل حاضر به ادامه این زوجیت و تمکین از زوج می باشد از محضر مقام محترم دادستان تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکی عنه وفق قوانین جزایی مورد استدعا می باشد.


 

دادنامه

پرونده کلاسه ................ شعبه 1170 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران (1170 جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ...............

شاکی: خانم ........... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان گلها

متهم: آقای ........... به نشانی تهران

اتهام: ترک انفاق

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ........... دایر بر ترک انفاق دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه، شهادت شهود و دفاع بلاوجه متهم اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 وی را به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقب آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 1170 دادگاه کیفری 2 تهران

 

 

منتشرشده در نمونه آراء محاکم

 دادخواست

خواهان: خانم .......... شغل: خانه دار، محل اقامت: تهران

خوانده: آقای ........... شغل: آزاد، محل اقامت: تهران

وکیل خواهان: وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با جلب نظر کارشناس – مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- سایر دلایل و مستندات: سابقه پرونده در شعبه 266 خانواده 2

2- وکالت نامه به شماره ..........، مورخ 19/08/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 100,000 ریال باطل شد.

3- شناسنامه شماره ...............

4- سند طلاق شماره ............ مورخ 19/08/1394 دفتر رسمی طلاق شماره ........

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراما در خصوص دادخواهی موکل مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

موکل به مدت 22 سال همسر دائم خوانده محترم بوده و با ایشان زندگی مشترک داشته اند و به موجب دادنامه شماره ............. مورخ نوزده آبان ماه سال 94 صادره از شعبه 245 از زوجیت ایشان خارج شده و در دفترخانه شماره ...... تهران طی سند طلاق شماره ........ ثبت گردیده است.

نظر به این که موکل از بدو زندگی مشترک تا زمان طلاق به دستور زوج کلیه امور مربوط به تهران از قبیل حفظ نگهداری منزل، پخت و پز، نظافت و تربیت و نگهداری فرزند و غیره را شخصا انجام داده و این در حالی است که انجام این قبیل امور از حیطه وظایف شرعی و قانونی ایشان خارج بوده است و کلیه این امور را بدون قصد تبرع و بدون دریافت اجرتی صورت داده است فلذا مستندا به ماده 336 قانون مدنی و تبصره 6 ماده واحده قانون مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 71 تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ارجاع امر به دادرس و صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد.

طلاق صادره از شعبه 266 خانواده ونک

 


دادنامه

پرونده کلاسه .............. شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران تصمیم نهایی شماره .................

خواهان: خانم .......... فرزند ........ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای .......... به نشانی تهران

خواسته ها: 1- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت         2- مطالبه خسارت دادرسی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... فرزند ...... با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت آقای .........به خواسته مطالبه اجرت المثل دوران 22 ساله زندگی مشترک به انضمام هزینه دادرسی توجها به محتویات پرونده نظر به اینکه زوجه مدعی انجام امورات جاریه منزل و پرورش فرزند در طول سالیان زندگی مشترک با همسرش بوده و با عنایت به در اختیار نداشتن خدمتکار و اقرار خوانده به انجام امورات مربوط به نگهداری و پرورش فرزند مشترک توسط همسرش و نیز ادعای عدم تبرع از جانب مشارالیها استحقاق وی بر دریافت اجرت عرفی اعمال برای دادگاه محرز می باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستندا به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و هشتصدهزار تومان به عنوان اجرت المثل دوران زندگی زناشویی به خواهان و مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان به عنوان هزینه کارشناسی و مبلغ 1,240,000 ریال به عنوان هزینه دادرسی محکوم می نماید و رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

منتشرشده در نمونه آراء محاکم

 دادخواست

خواهان: خانم ............. – نام پدر – شغل: خانه دار – محل اقامت: تهران

خوانده: آقای .............. – شغل: آزاد – محل اقامت: تهران

وکیل خواهان: وکیل دادگستری به آدرس تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن: طلاق به درخواست زوجه – مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:

1- وکالت نامه به شماره ........ مورخ 14/11/1394 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15,000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه و کارت ملی خواهان به شماره .............. مورخ ..............

3- سند ازدواج شماره ......... مورخ 05/01/1366 دفتر رسمی ازدواج شماره .......

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

1- به موجب سند ازدواج شماره ........ مورخ 5/1/1366 موکل به عقد دایم آقای .......... (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارجند.

2- موکل و خوانده مدت چهارسال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیرقابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است.

فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام


دادنامه

پرونده کلاسه ................ شعبه 240 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره .............

خواهان: خانم ........ فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده: آقای ........ به نشانی تهران – شهریار

خواسته: طلاق به درخواست زوجه – مطالبه خسارات دادرسی

رای دادگاه: در خصوص دعوای خانم ............ فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده آقای ........ فرزند ....... به خواسته طلاق به علت عسر و حرج به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی اظهار داشت، خوانده موصوف به دلالت سند ازدواج شماره .......... تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ..... همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد حال با توجه به سوء رفتار و پرخاشگری زوج و ضرب و شتم زوجه و توهین به وی، به استناد گزارش کلانتری و شهادت شهود و صدور حکم به خواسته اعلامی شدند. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت: حاضر نیست زوجه را طلاق بدهد و اظهارات وکیل خواهان را قبول ندارد. قشم می خورم وی را کتک نزده ام و مشکل اخلاقی ندارم. گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز با حضور در جلسه دادرسی اطلاعات خودشان را بیان کردند لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق موثر نبود و برابر مقررات جهت اصلاح ذات البین و یا انصراف خواهان از طلاق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول سازش با توجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و گزارش واحد مددکاری، مستندا به مواد 1119 و 1130 و 1146 قانون مدنی مواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده رای به طلاق و اجبار زوج به مطلقه نمودن خواهان (همسرش) به طلاق خلع نوبت اول تحت شرایط: زوجه طی اقرارنامه ای نسبت به دریافت مهریه اقرار داشته و جهت اخذ طلاق، تعداد دو سکه بهار آزادی را بذل می نماید و نسبت به سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد. جهیزیه به صورت توافقی مسترد می گردد. زوجین دارای دو فرزند هستند که از سن حضانت خارج می باشند. صادر و اعلام می دارد و بر این اساس زوجه می تواند با حضور در محل دفتر رسمی طلاق و با استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بلاعزل ماخوذه به موجب شروط ضمن عقد نکاح که از ناحیه زوج به وی تفویض گردیدهبه قبول مابذل از ناحیه زوج و تحت شرایط مذکور نسبت به مطلقه نمودن خودش به طلاق خلع نوبت اول اقدام نماید. بدینوسیله به دفتر محترم طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطا می گردد و لازم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا  انقضای رای اصداری شش ماه از تاریخ قطعیت است.

شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده یک تهران

 

دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر

پرونده کلاسه ............... شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ...........

تجدیدنظرخواه: آقای ........ فرزند ....... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران

تجدیدنظرخوانده: خانم .......... فرزند با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره ....... مورخه 12/3/95 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای .......... با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خانم .......... با وکالت وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره ...... مورخه 12/3/95 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نگردید. اظهارات طرفین و فرزندان مشترک در جلسه دادگاه مورخه 28/6/95 استماع شد و نظریه مددکار اجتماعی نیز واصل و درج در پرونده گردیده است. به نظر دادگاه با توجه به سن و سال طرفین و مدت زندگی مشترک دفاعیات تجدیدنظرخواه محکمه پسند نیست. قطعا هیچ زنی با چنین سنی و این مدت زندگی مشترک در صورت وجود آرامش در زندگی نمی خواهد با طلاق خود را گرفتار نماید و زوج نیز در این مدت مفارقت ازدواج مجدد نموده و منجر به طلاق شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ست.

رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران .............

مستشار دادگاه ..........................

منتشرشده در نمونه آراء محاکم

مشاوره با وکیل دادگستری؛ وکیل میدان فاطمی؛ وکیل خوب: 88019244 و 88019243

کلاهبرداری رایانه ای:

به بیان ساده چنانچه فردی با وارد کردن غیر مجاز داده ها و یا مختل کردن سامانه ها، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مالی را برای خود و یا حتی دیگری تحصیل نماید مرتکب کلاهبرداری رایانه ای شده است.

تفاوت کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای از قرار ذیل میباشد:

١- در کلاهبرداری سنتی باید انسانی فریب بخورد در حالی که در کلاهبرداری رایانه ای نیازی به فریب انسان نیست و این جرم با وارد کردن داده های غیر مجاز به دستگاه اتفاق می افتد.

٢- در کلاهبرداری سنتی حتما باید مال برده شود اما در کلاهبرداری رایانه ای ممکن است مال یا امتیاز مالی و یا خدمات و یا منفعتی برده شود.

٣- در کلاهبرداری سنتی مال را برای خودش و یا شخص مورد نظر خود می برد در حالی که در کلاهبرداری اینترنتی هم ممکن است مال را برای خود و یا شخص دیگری ببرد اما در اینجا شخص دیگر ممکن است مورد نظر کلاهبردار بوده و یا نبوده باشد و فی الواقع ممکن است کلاهبردار وی را اصلا نشناسد.

۴- شروع به جرم کلاهبرداری سنتی به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری جرم انگاری شده لکن شروع به جرم کلاهبرداری رایانه ای مطابق ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی جرم می باشد.

به موجب رای وحدت رویه، جرم کلاهبرداری رایانه ای در مورد حساب بانکی در محل بانکی که بزه دیده در حوزه آن افتتاح حساب نموده است به وقوع می پیوندد و دادگاه محل افتتاح حساب قربانی صالح به رسیدگی می باشد.

منبع: سایت وکیل

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مقالات

تلفن وکیل دادگستری؛ وکیل میدان فاطمی: 88019244 و 88019243

آدرس وکیل: میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

- حكم اعسار برای یک دعوی در مقابل همان خوانده اعتبار دارد و اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد.

- اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز (به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود.

- حكم اعسار در تمام مراحل دعوی معتبر است؛ هر دعوی معمولا مرحله نخستین، تجدید نظر را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می نماید. مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.

- حكم اعسار با فوت معسر بی اثر می شود؛ با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

منبع: سایت وکیل

در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید.

شماره تماس : 88019244 - 88019243

Telegram: @dadgaran

Insta: vakil__mohamadi

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

 

مشاوره با وکیل میدان فاطمی؛ وکیل پایه یک؛ وکیل دادگستری؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی: 88019244 و 88019243

به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث - حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

مدارك مورد نياز جهت اعلام خسارت وتشكيل پرونده برای مشمولين ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث به شرح زير است:

1-تکميل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

2- گزارش/گزارش ‌های كلانتری يا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگي حادثه، تنظیمی جهت دادسرا.

3- كروكي افسركاردان فنی در مورد علت اصلي تصادف (در صورتي‌كه ترسيم شده است).

4- نظريه كارشناس/كارشناسان رسمي دادگستری در مورد علت اصلي تصادف (در صورت وجود).

5-برگه‌های بازجویی طرفين حادثه (شامل مصدوم/اولياء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

6- نظريه/ نظريه‌های پزشك قانونی در مورد معاينه مصدوم / متوفی.

7- قرار/ رأی/ رأیهای صادره.

8- جواز دفن يا رونوشت خلاصه فوت متوفی (صادره از اداره ثبت احوال).

9- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و كارت ملي مصدوم/ متوفی (اگر سن مصدوم كمتر 18 سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و كارت ملی ولی يا ولی قهری يا قيم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قيم‌نامه).

10- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و كارت ملی مقصر.

11- فتوکپی سند يا كارت وسيله نقليه مقصر حادثه 

 

 

 

منتشرشده در مقالات

 

تماس با بهترین وکیل طلاق؛ وکیل خوب؛ وکیل میدان فاطمی؛ وکیل طلاق توافقی؛ وکیل مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق: 88019244 و 88019243

 
خواهان: زوج یا زوجه

خوانده: زوج یا زوجه

خواسته: تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)


دلایل و منضمات: 1-شناسنامه و کارت ملی ۲-عقدنامه ازدواج

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده ………

با سلام واحترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:
به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم به واسطه عدم تفاهمات اخلاقی و روحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشویی نمی باشیم لهذا به واسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارایه به دفترخانه طلاق و اجرای صیغه طلاق را درخواست داریم.

شرایط و توافقات حاصله به این شرح است:
۱- زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آن را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد و مبلغ …………………….ریال را همزمان با اجرا و وقوع طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.
۲- جهیزیه در نزد زوجه بوده و وی ادعایی در این خصوص ندارد.
۳- زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….
۴- زوجه ادعایی در خصوص نفقه و اجرت المثل ندارد/یا دارد و…………….مبلغ دریافت می نماید.
 
منتشرشده در مطالب مفید حقوقی

 

تماس با vakil؛ وکیل دادگستری؛ وکیل پایه یک؛ وکیل میدان فاطمی: 88019244 و 88019243

ابلاغ قانونی یعنی این که امکان ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مخاطب و صلاحیت را در وصول اوراق قضایی وجود نداشته باشد که در این صورت ابلاغ طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش بینی شده است به عمل می آید از آن جهت که قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته است به آن ابلاغ قانونی می گویند.

موارد ابلاغ قانونی

الف- نسبت به اشخاص حقیقی:

- خودداری طرف ابلاغ از دریافت اوراق قضایی: در این حالت مأمور ابلاغ باید مراتب را گزارش داده و برگ را به دفتر دادگاه برگرداند.

- ابلاغ به یکی از اقوام و خادمان طرف ابلاغ: ابلاغ به اقوام و خادمان طرف ابلاغ زمانی قانونی است که:1- مامور ابلاغ نتواند اوراقرا به شخص خوانده برساند مثلا خوانده در محل حضور نداشته باشد یا از گرفتن برگ های اخطاریه خودداری کند 2- ابلاغ در همان نشانی تعیین شده انجام شده باشد 3- مامور ابلاغ برگ ابلاغیه را به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمییز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد بدهد.

- ابلاغ در صورت خودداری بستگان و خادمان از دریافت اوراق قضایی: در صورتی که بستگان یا خادمان مخاطب در محل تعیین شده نباشند یا از دریافت اوراق قضایی خودداری کند مأمور ابلاغ این موضوع را در اخطاریه قید می کند و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا برگشت می دهد. در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت کند.

- ابلاغ نسبت به اشخاصی که مکان معینی ندارد: اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند. 1- خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود 2- خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام کند. در این صورت بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ می شود. بدین ترتیب که مفاد برگه ابلاغ، یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و به هزینه خواهان آگهی می شود.

- ابلاغ نسبت به مخاطبان غیرمحصور معین: هر گاه مخاطبان غیرمحصور باشند یعنی مخاطبان دایره نسبتاً بزرگی از افراد باشند مانند اهالی معین یک ده یا شهر یا بخشی از شهر، ابلاغ در دو مرحله انجام می شود: 1- نشر مفاد برگه ابلاغ در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان 2- ابلاغ یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آن ها را معارض خود معرفی می کند.

ب- نسبت به اشخاص حقوقی:

- ابلاغ قانونی نسبت به اشخاص حقوقی، حقوق عمومی: در صورت امتناع رئیس یا قائم مقام او از اخذ اوراق مأمور ابلاغ مراتب را (بدون نیاز به الصاق نسخه دوم اخطاریه به محل) در برگ اخطاریه قید و اوراق را برگشت می دهد.

- ابلاغ قانونی نسبت به اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی: 1- در صورتی که مدیر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق امتناع کند در این حالت امتناع در برگ اخطاریه قید و اعاده می شود. 2- هر گاه ابلاغ اوراق دعوا به مدیر یا قائم مقام یا دارنده ح ق امضا وجود نداشته باشد به مسئول موسسه یا دفتر ابلاغ می شود.

 

 

منتشرشده در مقالات

 

تماس با vakil؛ دفتر وکالت؛ دفتر وکیل؛ وکیل دادگستری؛ وکیل یوسف آباد:88019244 و 88019243

برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.

بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای قطعی یا غیر قطعی بوده، صادره از دادگاه‌های نخستین یا دادگاهای تجدیدنظر باشد یا حکم حضوری یا غیابی باشد.

علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از3

درباره دادگران حامی

 

 

عضویت در خبرنامه الکترونیکی

نادرست! ایمیل خود را وارد نمایید

دریافت اطلاعات تماس دادگران حامی

نادرست! شماره همراه 11 رقم است.