تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
دادخواست و رای تحویل آپارتمان موضوع قرارداد

 دادخواست و رای تحویل آپارتمان موضوع قرارداد

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 20

 

دادخواست تقابل - تحویل آپارتمان موضوع قرارداد

خواهان : آقای داوود .... به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ......... .

خوانده : آقای اسلام .... به نشانی : تهران .خیابان انقلاب ........... .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای ............

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقدیم دادخواست تقابل در پرونده کلاسه .... مطروحه در شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت و استرداد مبلغ چهل میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه به شرح دادخواست

دلایل و منضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق وکالتنامه

2- تصویر مصدق قرارداد مشارکت در ساخت

3- تصویر مصدق اظهارنامه

4- گزارش تاکین دلیل 89 /10/07

شرح دادخواست تقابل - تحویل اپارتمان

ریاست محترم دادگاه های حقوقی تهران

با تقدیم احترام مشروح دادخواست بدین قرار است:

خواندده در پرونده کلاسه ... مطروحه در آن دادگاه محترم به طرح دعوای اصلی به خواسته الزام به تحویل 5 واحد آپارتمان علیرغم استرداد خواسته های دیگر خود مبادرت نموده که به لحاظ وجود ادعای موکل آقای داوود .... به عنوان خواهان تقابل، دادخواهی ایشان را با اختیارات حاصل از وکالتنامه به استدعای رسیدگی توامان به استحضار می رساند : مبلغ چهل میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه از ناحیه خواهان در اجرای ماده 8 قرارداد احداث ساختمان منعقده در تاریخ 86/11/27 به گواهی مکتوبه سطور در تقابل ماده 7 قرارداد مشارکت در ساخت 86/11/30 تنظیمی در مسکن .... به خوادده تادیه شده است.نظر به اینکه به قرار مقرر در ماده 8 همان قرارداد 86/11/27 خوانده متعهد گرددیه پس از اتمام کار ساختمانی و تحویل واحدهای سهم مالک مبلغ فوق را به شریک سازنده مسترد نماید؛

نظر به اینکه تعهدات موکل و اعلام مراتب آن بموجب اظهارنامه .... به نشانی تعرفه شده خوانده - علیرغم اعلامات حضوری و امتناع مشارالیه از تحویل آپارتمان ها و عدم استرداد مبلغ قرض الحسنه مذکور نزد ایشان؛ استدعا دارد با رسیدگی به دادخواست پیش رو، محکومیت خوانده به پرداخت و استرداد مبلغ چهل میلیون تومان موضوع خواسته را با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد لحوق حکم قرار دهند.

 

 

رای دادگاه -  تحویل آپارتمان موضوع قرارداد

پرونده کلاسه : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجنمع قضایی شهید بهشتی

دادنامه شماره : .....

خواهان دعوای اصلی : آقای اسلام ..... به وکالت آقای ....... به نشانی : تهران.خیابان انقلاب ....... .

خوانده دعوی اصلی : آقای داوود .... به نشانی : تهران.خیابان میرداماد ......... .

خواسته : تحویل 5 واحد آپارتمان

خواهان دعوای متقابل : آقای داوود .... به وکالت از اقای .......

خواده دعوای متقابل : آقای اسلام .....

خواسته : ورود و تقدیم دادخواست تقابل

گردشکار : خواهان دادخواستی  به خواسته فوق به طرفیت خواندده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر - فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پروندده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایند.

متن رای دادگاه - تحویل آپارتمان

در خصوص دعوای اصلی آقای اسلام .... با وکالت آقای .... به طرفیت آقای داوود .... به وکالت آقای .... به خواسته الزام به تحویل 5 واحد آپارتمان ساختته شده در پلاک ثبتی ... و ... اصلی واقع در بخش 3 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و دعوای تقابل آقای داوود .. با وکالت آقای .... به طرفیت آقای اسلام .... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که طرفین حسب و صورت جلسه مورخ 90/10/10 تقاضای صدور گزارش اصلاحی نمودند.لذا دادگاه در اجرای مواد 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور گزارش اصلاحی بدین شرح می نماید که :

1- طرفین با حضور در مراجع ذیربط نسبت به اخذ پایان کار صورت مجلی تفکیکی و تنظیم سند رسمی وفق قرارداد اقدام می نماید.

2- آقای اسلام .... نسبت به تحویل واحدها وفق مفاد قرارداد اقدام نماید از جمله اینکه واحد بزرگتر در طبقه همکف (طبق اول رویتی) متعلق به آقای اسلام .... می گردد.

3- از زمان تحویل واحدها از سوی سازنده به آقای اسلام .... مبلغ چهارصد میلیون ریال به آقای داوود ... مسترد نماید.گزارش اصلاحی مانند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود و قطعی اشت.

رییس شعبه 25 دادگاه های عمومی (حقوقی) تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.