تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400
دادخواست و رای مطالبه اجرت المثل مغازه

 دادخواست و رای مطالبه اجرت المثل مغازه

هر کس مالک عین یا مالی بود طبیعتاً مالک منافع ناشی از آن نیز هست.به هر دلیلی که کسی باعث از بین رفتن و تلف منافع  یا مانع استفاده مالک از منافع مال خود شود فرد مقصر و مسبب ضامن و مسئول جبران خسارت ناشی از تلف منافع است.اصولاً بهایی که در مقابل منافع به مالک پرداخت می شود اگر در دایره توافق باشد (مانند عقد اجاره) اجرت المسمی نام دارد و اگر خارج از محدوده توافق قرار گیرد به آن اجرت المثل می گویند.مالک ملک یا هر نوع مال حق دارد با طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست اجرت المثل که مساوی است با مبلغی که برای اجاره ملکی معادل ملک موضوع دعوا، را از مراجع ذیصلاح بخواهد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 52

 

دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مغازه

خواهان : حمید رضا. الف    فرزند : حیدر نشانی : خیابان سهروردی ............. .

خواندگان :

1- وحید. الف

2- مسعود . الف

3- میثم . الف

4- اعظم . م

خواسته : تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از ششدانگ یک باب کارگاه تراشکاری به مساحت 237/5 متر مربع قطعه تفکیکی از پلاک ثبتی .... بخش 12 تهران و صدور حکم با جلب نظر کارشناس و جبران خسارات قانونی، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات : 

1- فتوکپی سند مالکیت

2- گواهی انحصار وراثت

3- فتوکپی اجاره نامه

4- عنداللزوم استعلام ثبتی

5- وکالتنامه

شرح دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف :

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به وکالت از خواهاان به استحضار می رساند :

به موجب فتوکپی سند مالکیت پیوستی مورث موکل مرحوم حیدر.الف مالک رسمی سه دانگ از ششدانگ یک بابا کارگاه تراشکاری به ماحت 237/5 متر مربع از پلاک ثبتی ... بخش 13 تهران می باشد که نامبرده برابر گواهی انحصار وراثت شماره .... مورخه 81/10/23 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران در مورخ 81/06/29 برحمت ایزدی پیوسته و موکل نیز جزء وراث آن مرحوم می باشد.برابر اجاره نامه های پیوستی خواندگان یاد شده فوق به عنوان سایر وراث آن مرحوم ملک یاد شده فوق را از تاریخ 83/08/06 به اجاره واگذار نموده و هیچگونه مبلغی از بابا اجاره ان محل به موکل پرداخت ننموده اند.علیهذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف محل موصوف از تاریخ 83/08/06 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس دادگستری و همچنین محکومیت آنان به جبران خسارات قانونی و هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان استدعا می گردد.

 

 

رای دادگاه - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

شماره دادنامه : .....

شعبه : ۱۵۵دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع شهید ‏محلاتی تهران

پرونده کلاسه : ............. شعبه : 95 ادادگاه عمومي (حقوقي) مجتمع شهید محلاتي تهران

دادنامه شماره : ........‏

خواهان : آقاي حمیدرضا .....

خواندگان:

1- آقاي مسعود .الف

2- آقاي وحید. الف

3- آقاي میثم .الف.

4- خانم اعظم .م  همگي به نشاني خیابان ستارخان ................ .

خواسته ها :

1- مطالبه اجرت المثل

2- مطالبه خسارت

متن رای دادگاه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف :

درخصوص دعوای اقای حمید رضا. الف بطرفیت 1- وحید 2- مسعود 3- میثم شهرت همگی الف 4- خانم اعظم.م به خو استه صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از ششدانگ یکباب کار گاه تراشکاری قطعه ۲۳ تفکیکی از پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران از مورخه ۸۳/۸/۲ لغایت ۸۹/۲/۱ ( تاریخ تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی هزینه کارشناس و حق الوکاله وکیل با عنایت به دادخواست تقدیمی مستندات ابرازی و اظهارات و وکیل خواهان در جلسه دادرسی نظر به اينکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت و مضبوط در پرونده سه دانگ ملک موضوع خواسته بنام مورث خواهان ها بوده و نامبرده به استناد گواهی حصر ورائت فوت نموده است واینکه خواندگان ردیفهای دوم و چهارم دفاع قابل قبول و محکمه پسندی بعمل نیاورده اند وسایر خواندگان بطور کلی هیچگونه دفاعی درقبال دعوای مطروحه بعمل نیاورده اند واینکه دادگاه جهت تعیین اجرت المثل سهم خواهان قرار ارجاع امربه کارشناس صادر وکارشناس اجرت المثل ایام تصرف در مدت فوق را بشرح نظریه مضبوط درپرونده مبلغ ۱۷۹/۱۸۸/۵۰۰ ریال برآورد واعلام و نظریه مذکور درمهلت مقررقانونی از هرگونه ایراد واعتراض مصون باقیمانده است وبا اوضاع واحوال کل قضیه مطابقت دارد لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد وثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۸ و ‎٩۱۹‏ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ‎۲٩۹‏ و ۳۰ و ۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تساوی به پرداخت مبلغ بکصد و هفتاد ونه میلیون و یکصد وهشتاد و هشت هزار و پانصد ریال بابت اصل خواسته ومبلغ سه میلیون وپانصد وبیست هشت هزار و هفتصد وهفتاد ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ یک میلیون ودویست هزار ریال بابت هزینه کارشناس وپرداخت حق الوگاله وکیل براساس تعرفه قانونی درحق خواهان صادر مینماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی توسط خواهان خواهد بود رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای دوم وچهارم حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان ونسبت به سایر خواندگان غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.