تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
پرونده (دادخواست + لایحه + حکم) خلع ید

 پرونده (دادخواست + لایحه + حکم) خلع ید

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 85

دادخواست  - خلع ید

خواهان :

1- خانم رقیه ....  نام پدر : قاسم  به نشانی : تهران.خیابان پیروزی ........ .

خوانده : 

1- آقای مجید ...... نام پدر : یوسف  

2- آقای جمال ...   نام پدر : یوسف

3- آقای حمید ....  نام پدر : محمد     هر سه به نشانی.تهران.خیابان تهرانپارس ..... .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای مسعود محمدی وگیل پایه یک دادگستری  به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها

خواسته یا موضوع و بهای آن :

1- خلع ید از عرصه و اعیان پلاک ثبتی .... واقع در نشانی شرح دادخواست مقوم به 5/100/000 تومان

2- هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگستری

دلایل و منضمات دادخواست :

1- تصویر مصدق سند مالکیت خواهان

2- تصویر مصدق وکالتنامه آقای حسن ...

3- اصل وکالتنامه دادگستری

شرح دادخواست خلع ید 

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهر تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل به موجب سند رسمی مالیت (پیوست شماره 1) مالک یک دانگ مشاعاز شش دانگ عرصه و اعیان ملک واقع در تهران.خیابن تهرانپارس ..... به پلاک ثبتی ... می باشد.تمامی ملک مورد نظر در حل حاضر در تصرف آقایان مجید وجمال (ح) و حمید .... می باشدوخواندگان محترم بدون هیچگونه قرارداد و اخذ مجوز از خواهان و نیز بدون مجوز قانونی ملک مورد نظر را تصرف کرده اند که بدینوسیله تقاضای صدور حکم بهخلع ید از ایشان می شود.لازم به ذکر است موکل آقای حسن ... به موجب وکالتنامه شماره ... (پیوست 2) وکیل مدنی مالک در اقامه دعوی به نفع ایشان می باشند.

 

لایحه دفاعیه  - خلع ید

ریاست محترم شعبه 124 دادگاه عمومی

در خصوص پرونده کلاسه ..... با موضوع خلع ید مشاعی خواندگان به ضم لایحه توسط یکی از خواندگان بعد از جلسه دادرسی مورخ 88/09/25 به استحضار می رساند :

 

1- خواندگان هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته و همانطور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت مربوط ملاحظه خواهید نمودف مالک ملک موضوع دعوا علاوه بر موکل (خانم رقیه ..) خانم ها و آقایان مهدی، زهرا، فاطمه، معصومه، خدیجه، مهدیه همگی با شهرت (م) و نیز خانم طیبه ... هستند و دلیل طرح دعوا علیه خواندگان صرفاً تصرف بلاوجه و غیر قانونی ایشان است که مبنای این تصرف هم معلوم نیست و حتی اگر رابطه قراردادی با سایر مالکین باشد ارتباطی به موکل ندارد.

2- خوانده (متصرف غیر قانونی) در لایحه دفاعیه خود مدعی شده اند که ملک به تصرف موکل هم داده شده است و در این خصوص صورتجلسه منتسب به کلانتری محل ارائه داده اند که تا این تاریخ به هیچ وجه عملی نشده است و خواندگان محترم تمامی ملک موصوف را متصرف بوده و در آن کارگاه دایر نموده و هیچ کس را از جمله موکل به ملک راه نمی دهند و خواسته موکل در این دعوا اجازه تصرف در سهم مشاعی نیست (چرا که به دلیل ویژگی مال مشاع تا زمان اشاعه امکان تصرف مساوی و عادلانه تمام شرکا وجود ندارد) بلکه خواسته موکل خلع ید مشاعی مستند به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 582 و 475 قانون مدنی است.

3- علاوه بر انچه گفته شد صورتجلسه مورد اشاره خوانده، حقی جهت تصرف کل ملک بدون رضایت موکل ایجاد نمی کند و تکلیف متصرف غیر قانونی را قانون مشخص کرده است.

با عنایت به مراتب فوق مستدعی رای مقتضی صادر فرماید.

 

رای دادگاه - خلع ید

پرونده کلاسه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۲۶دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع شهید باهنر تهران

دادنامه شماره : .......
خواهان : خانم رقیه ...... با وکالت مسعود محمدی به نشانی تهران میدان فاطمی.میدان گلها.
خواندگان:

1- آقای مجید

2-  آقای جمال هردو (ح)

3- آقای حمید...... همگی به نشانی تهران.خیابان تهرانپارس ...... .
خواسته : خلع ید
گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای داگاه خلع ید

در خصوص دعوی رقیه ..... با وکالت مسعود محمدی به طرفیت ۱- مجید م -۲ جمال م ۳- حمید .... به خواسته صدور حکم خلع ید خواندگان از عرصه و اعیان پلاک ثبتی .... بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه براببر نامه شماره ...اداره ثبت تهرانپارس خواهان مالک  56 سهم عرصه و اعیانا" از 336 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی فوق می باشد اظهارات اقرار گونه خوانده ردیف اول در جلسه مورخ 88/09/25 این دادگاه بر تصرفش در پلاک ثبتی یاد شده و عدم دفاع دیگر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا" به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ‎٩۱۹‏ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید آنان از پلاک ثبتی فوق صادر و اعلام می نماید ضمنا خواندگان اشتراکا،  محکومند به پرداخت مبلغ 1/920/500 ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف بیسست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است .

رییس شعبه 124 دادگاه حقوقی تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.