تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: شنبه 18 اردیبهشت 1400
دادنامه ابطال سند ازدواج به درخواست مرد - زوج

 دادنامه ابطال سند ازدواج به درخواست مرد - زوج

اختلافات زن و شوهر در خصوص عقد نکاح و ازدواج می تواند به مرحله شکل گیری عقد یعنی سند و صیغه ازدواج باز گردد.گاهی اوقات یکی از طرفین ادعا می نماید که سند ازدواج به درستی و آنطور که در دایره قصد انشاء بوده تنظیم نشده است و به این جهت تقاضای اصلاح یا ابطال سند ازدواج آن را می نماید.به طور مثال بسیار فراگیر و متداول است که زوجین تصمیم می گیرند که مبلغ مهریه را بیشتر یا کمتر از انچه مورد توافق واقعی است در سند ازدواج درج کنند یا با مسامحه و اشتباه مقدار و مبلغ متفاوتی در عقدنامه نوشته می شود، همچنین است در خصوص سایر مندرجات سند ازدواج از جمله شروط ضمن عقد، مشخصات طرفین، نوع عقد و مکان و زمان عقد که در صورت اشتباه، سهو قلم یا درج چیزی خارج از دایره توافق طرفین امکان طرح درخواست ابطال یا اصلاح سند ازدواج از سوی هر یک از زوجین وجود خواهد داشت. 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 87

 

رای دادگاه بدوی - ابطال سند ازدواج - به درخواست مرد

بتاریخ : 84/02/28

پرونده کلاسه : ......

شماره دادنامه : ....
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷۱ دادگاه خانواده
خواهان : نادر ..... با وکالت ............... .
خوانده : سمانه ..... با وکالت .............. .
خواسته : ابطال سند ازدواج
گردشکار - خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت بکلاسه فوق وجری تشریفات قائونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

متن رای دادگاه ابطال سند ازدواج

درخصوص دادخواست آقای ..... به وکالت از آقای نادر ..... به طرفیت خانم سمانه .... به خواسته ابطال سند ازدواج شماره .... دفتر ۱۰۸ تهران از حیث سکه های بهار آزادی صداق در آن و ابطال اجرائیه شماره ... شعبه ۵ اجرای ثبت با توجه به جامع اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود که طرفین در سال ۱۳۶۵ مورخ ۲۷ آبان شرایط ازدواج را تعیین کردند و بین طرفین صیغه عقد با مهریه یک جلد کلام ا... و یک جام آینه و یک زوج شمعدان جاری شد و به درخواست خوانده و به لحاظ ناشی بین اقوام هنگام ثبت عقد ازدواج مهریه پانصد عدد سکه طلا بهار آزادی درج می گردد و خوانده متعهد می شود که هرگز آن را نگیرد از طریق دست نوشثه می نویسد ((این جانب سمانه ..... تعهد می نماید که بعد از ازدواج مهریه خود را به ارزش ۵۰۰ سکه طلا به شوهر خود آقای نادر .... ببخشم))و در روز بعد 65/08/29 عقد نکاح با مهریه ۵۰۰ عدد سکه ثبت رسمی گردد و خوانده از طریق آن اقدام به اجراء و توقیف اموال خواهان نمود ,خانم ...... به عنوان وکیل خوانده معرفی در پاسخ اظهار نمود که اصل دست نوشت خوانده مبنی بر تعهد به بذل مهریه می بایست ابراز گردد وکیل خواهان می بایست درخواست فسخ نکاح می نمود تا به تبع آن مهریه منتفضی شود و وکیل خواهان در پرونده کلاسه .... این شعبه دادگاه همین خواسته را مطرح نمود و به شرح دادنامه ..... حکم صادر شد ثانیاً مدرک مستند تقدیم دادخواست توسط خوانده قبل از عقد ازدوج امضاء شده و در زمان تنظیم مهریه و علقه زوجیت وجود خارجی نداشت دادگاه پس از بررسی نظر به اینکه در دادنامه فوق الذکر درخواست ابطال اجرائپه مذکور مردود شد و در دادگاه تجدیدنظر به شرح دادناسه .... شعبه ۲۴ تهران قطعی گردید موضوع اعتبار امر مختومه دارد و دعوی وکیل خواهان در این خصوص غیر قابل استماع است و مردود می گردد و با توجه به رسمی بودن سند ازدواج  موصوف و بر فرض صحت تعهد خوانده به بخشش مهریه تعیین شده در آن موخر الصدور می باشد و در زمان تعهد متهد به وجود خارجی نداشت و از طرفی مهریه از حقوق ممتازه است و از ویژگی آن پس از بذل و اثبات آن از طرف ذی حق قانوناً و شرعاً مجاز به بذل می باشد و در نحن فیه که وعده بخشش مهریه قبل از ایجاد علقه زوجیت بوده موجب اسقاط حقوق خوانده نمی گردد.به استناد ماده 1290 قانون مدنی دعوی خواهان غیر ثابت و مردود اعلام می گردد.رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 271 دادگاه عمومی تهران

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - ابطال سند ازدواج

بتاریخ : 84/08/24

شماره دادنامه : ....

کلاسه پرونده : ......

مرجع رسیدگی : شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه : آقای نادر .... با وکالت ....... به نشانی : تهران.خیابان خرمشهر ...... .

تجدیدنظر خوانده : خانم سمانه .... به نشانی : تهران.خیابان نیاوران ....... .

تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره .... مورخ 84/02/28 صادره از شعبه 271 دادگاه عمومی تهران

گردشکار - دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه ابطال سند ازدواج

تجدیدنظر خواهی آقای نادر .... با وکالت ...... بطرفیت خانم سمانه ...... نسبت به دادنامه شماره .... مورخ 84/02/28 صادره از شعبه 271 دادگاه خانواده تهران در پرونده کلاسه ... دایر بر ابطال سند ازدواج وارد نمی باشد زیرا رای بدوی بر اساس مستندات شرعی و قانونی می باشد وایرادی بر آن متصور نمی باشد.علیهذا ضمن رد اعتراض بعمل آمده حکم بدوی عیناً تایید و استوار می گردد.این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.