تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 تیر 1400
طلاق توافقی زن و شوهری که خارج از کشور هستند

 طلاق توافقی زن و شوهری که خارج از کشور هستند

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 31

 

وکالتنامه طلاق زن

سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه


مشخصات موکل

نام : سمیه     نام خانوادگی : .......... نام پدر : یعقوب    شماره شناسنامه : ........ تاریخ تولد : ......   محل صدور شناسنامه : تهران   شماره ملی : ..........  تلفن : ............  ساکن : ................................... .


مشخصات وکیل

نام : امیر حسین   نام خانوادگی : ......... نام پدر : شهریار  شماره شناسنامه : ....... تاریخ تولد : ...........   شماره ملی : ............... ساکن : ..................... .


مورد وکالت

مراجعه به هریک از مراجع قضایی و محاکم عموعی و دادگاه های خانواده و دوایر تابعه در هر نقطه ار کشور جمهوری اسلامی ایران و عند الاقتضاء نیروهای انتطامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکلیه ادارات و دوایر ذی ربط آن سازمان, دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق و دیگر مراجع صالحه در خصوص مطلقه نمودن موکل از قید زوجیت آقای احمد ...... فرزند: یعقوب دارنده شناسنامه شماره: ..... شماره شناسائی ملی: ........ تاریخ تولد: 1359/04/29 محل صدور شناسنامه: تهران  به هر قسم طلاق اعم از رجعی يا بائن از نوع خلع, مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از پرداخت مهریه, نفقه, اجرت المثل, نطله با قبول بذل عین مهریه با معادل با کمتر و با پیشتر از مهریه و همچنین نفقه و سایر حقوق مالی و با هر شرط ضمن العقد و تعیین تکلیف حضانت فرزند /فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی، ملاقات و تعیین نفقه و همچنین معرفی و انتخاب داور، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر و اانتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری با هر شرط و اختیاری که وکیل مذکور صلاح بداند در راستای مطلقه نمودن زوجه موکل و تقدیم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأی صادره و درخواست تجدید نظر و در صورت لزوم اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی, استرداد دعوی يا دادخواست و انجام امور وکالت و حضور در هریک از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق شرعی و امضای کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مخصوص ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل و  امضای مجدد موکل نباشد


حدود اختیارات ‏

وکیل مرقوم حق توکیل به غیر را دارد و اختیار عزل و نصب وکلای انتخابی را دارا می باشد و دارای اختیارات مزبور و تام می باشد.

 

 

وکالتنامه طلاق مرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه


مشخصات موکل

نام: احمد      نام خانوادگی: .......... نام پدر: یعقوب    شماره شناسنامه: ........ تاریخ تولد: ......   محل صدور شناسنامه: تهران   شماره ملی: ..........  تلفن: ............  ساکن: ................................... .


مشخصات وکیل

نام: سیروس    نام خانوادگی: ......... نام پدر: یعقوب  شماره شناسنامه: ....... تاریخ تولد : ...........   شماره ملی: ............... ساکن: .....................


مورد وکالت

مراجعه به هریک از مراجع قضایی و محاکم عموعی و دادگاه های خانواده و دوایر تابعه در هرتعه ار کشور جمهوری اسلامی ایران و عندالاقهاه
نیروهای انتطامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وکلیه ادارات و دواثر ذک ربط آن سازمان, دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق و دیگر مراحع
صالحه در خصوص مطلقه نمودن خانم: سمیه ...... فرزند: ابراهیم دارنده شناسنامه شماره: ..... شماره شناسائی ملی: ........ تاریخ تولد: 31 شهریور 1359 محل صدور شناسنامه: تهران از قید زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از رجعی يا بائن از نوع خلع, مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از پرداخت پرداخت مهریه, نفقه, اجرت المثل, نطله با قبول بذل عین مهریه با معادل با کمتر و با پیشتر از مهریه و همچنین نفقه و سایر حقوق مالی و با هر شرط ضمن العقد و تعیین تکلیف حضانت فرزند / فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی، ملاقات و تعیین نفقه و همچنین معرفی و انتخاب داور، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر و اانتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری با هر شرط و اختیاری که وکیل مذکور صلاح بداند در راستای مطلقه نمودن زوجه موکل و تقدیم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأی صادره و درخواست تجدید نظر و در صورت لزوم اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر و فرحام خواهی و اعاده دادرسی, استرداد دعوی يا دادخواست و انجام امور وکالت و حضور در هریک از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق شرعی و امضای کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مخصوص ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ یک از مراحل و  امضای مجدد موکل نباشد


حدود اختیارات ‏

وکیل مرقوم حق توکیل به غیر را دارد و اختیار عزل و نصب وکلای انتخابی را دارا می باشد و دارای اختیارات مزبور و تام می باشد.

 

 

دادخواست طلاق توافقی

خواهان :

1- سمیه  ......     نام پدر : ابراهیم   شغل : خانه دار     محل اقامت : تهران.خیابان اقدسیه ..... .

2- آقای احمد ..... نام پدر : یعقوب   شغل : آزاد           محل اقامت : تهران.خیابان آجودانیه .... .

وکیل :

1- مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری    به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

2- مینا کاویانی  وکیل پایه یک دادگستری      به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته : طلاق توافقی

دلایل و منضمات :

1- سند نکاحیه به شماره ..... تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ..... تهران

2- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

3- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

4- وکالت نامه به شماره .... مورخ 1396/06/21 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

5- وکالت نامه به شماره .... مورخ 1396/06/21 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند؛

موکلین اینجانبان به موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه ای به میزان معلوم به شرح سند نکاحیه به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند لیکن به سبب اختلافات بوجود امده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را جهت اجرای طلاق را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

مطالعه چند نمونه دادخواست طلاق توافقی

 

رای دادگاه طلاق توافقی زن و شوهر مقیم خارج 

پرونده کلاسه :  ............

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۸۷ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ..........

خواهان ها :

1- خانم سمیه ........ فرزند ابراهیم  2-  آقای احمد ...... فرزند یعقوب با وکالت آقای مسعود محمدی و مینا کاویانی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

خواسته: طلاق توافقی
گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

متن رای دادگاه طلاق توافقی

درخصوص دعوی خانم سمیه ..... فرزند ابراهیم با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقای احمد ....... فرزند یعقوب با وکالت خانم مینا کاویانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق باعنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاحنامه رسمی شماره ... صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره ... حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق و مدارک پرونده وجودعلقه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم فیمابین طرفین پرونده محرزو مسلم است دادگاه و مشاوران طرفین نیزدراجرای مقررات ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مساعی خود را جهت ایجاد صلح وسازش و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک معمول ولی موثردرمقام واقع نگردید لذادادگاه باتوجه موافقت زوج برای طلاق مستندابه ماده ۱۱۳۳قانون مدنی وعموم قاعده فقهی«الطلاق بید من اخذ بالساق » گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین پرونده صادرواعلام می نمایدطرفین می توانند جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نموده وپس از وقوع صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد ۱۱۴۱-۱۱۴۰-۱۱۳۵-۱۱۴۴قانون مدنی بعهده مجری صیفه طلاق می باشد:و حسب توافق زوجه تمام مهریه خود را دریافت نموده است و فقط مبلغ ده هزار تومان از مهریه خودرا درقبال اخذ طلاق خلع به زوج بذل نموده است و وکیل زوج نیز قبول بذل نموده است، زوجه نسبت به اجرت المثل ، نفقه و ادعایی ندارد ؛ جهیزیه در اختیار زوجه می باشد » زوجین فاقد فرزند مشترک هستند . سپس زوجین هرگونه ادعای مالی و غیر مالی و حقوقی و کیفری را علیه یکدیگر و نسبت به یکدیگر از خود سلب و ساقط می نمایند و هرگونه اعتراض و تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی را از خود سلب وساقط می نمایند نوع طلاق با توجه به مواد ۱۱۴۳و۱۱۵۱قانون مدنی خلعی و به تبع آن بائن است وعده سه طهر است رای صادره حضوری و قطعی و دارای سه ماه اعتبار است ضمنا سردفتر طلاق مکلف به رعایت مفاد ماده ی ۳۱ قانون حمایت جهت اخذ نظر پزشک ذیصلاح در خصوص عدم وجود جنین در هنگام ثبت طلاق می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه حقوقی تهران

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.