تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 02 خرداد 1400
پرونده الزام به گرفتن پایان کار - اخذ صورتمجلس تفکیکی

 پرونده الزام به گرفتن پایان کار - اخذ صورتمجلس تفکیکی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 274

 

اظهارنامه و اخطار به فروشنده آپارتمان برای پایان کار و صورتمجلس تفکیکی

مشخصات و اقامتگاه اظهارکنندده :

1- محمد رضا ..... آدرس : تهران.خیابان هفت تیر ....... .

موضوع اظهارنامه : اخطار قانونی

مشخصات و اقامتگاه مخاطب : 

1- مسعود ....

2- داریوش ......

3- نسرین .....

4- لیلا .......

5- محمد ......

6- زهرا ......   همگی به نشانی : تهران.میدان پونک ........... .

خلاصه اظهارات :

مخاطبین محترم

مستنداض به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به شرح آتی رسماً و قانوناً ابلاغ می گردد :

همانگونه که مستحضرید به موجب مبایعه نامه مورخ 82/04/04 و طبق توافق صورت گرفته شما قرار بوده که واحد طبقه آخر شمال شرقی آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی .... بخش 11 تهران واقع در انتهای خیابن پونک ..... به اینجانب منتقل نمایید و تمام ثمن را نیز دریافت نمودده اید اما متاسفانه تا کنون به تعهد خود مبنی بر اخذ مفاصا حسابهای مالیاتی و اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی عمل ننموده اید.لذا به موجب این اظهارنامه به مشا اخطار می گرددد چنانچه در تاریخ 91/11/06 دردفترخانه ... واقع در تهران.خیابان جردن ...... جهت تنظیم سند رسمی حضور نیابید ناگزیریم علیه شما جهت انجام تعهد از طریق دادگاه طرح دعوا نماییم و نیز اعلام می نمایم شما مسئول ضرر و زیان تاخیر در انجام تعهد و هزینه های دادرسی خواهید بود.

 

 

دادخواست گرفتن پایان کار - صورتمجلس - تنظیم سند

خواهان :

1- محمدرضا ...... نام پدر : ابراهیم   به نشانی : تهران.شهرک غرب ........... .

خوانده : 

1- مسعود ...... نام پدر : احمد   به نشانی : تهران.میدان پونک  ........ .

2- داریوش .... نام پدر : منصور  به نشانی : تهران.میدان پونک ........ .

3- نسرین ...... نام پدر : سلیمان  به نشانی : تهران.میدان پونک ......... .

4- لیلا ..... نام پدر : عسگر  به نشانی : تهران.بلوار افریقا ............. .

5- محمد ..... نام پدر : محمد  به نشانی : تهران.بلوار افریقا ........... .

6- زهرا ....... نام پدر : اصغر  به نشانی : تهران.بلوار افریقا ......... .

7- ارسطو .... نام پدر : کامران  به نشانی : تهران.بلوار افریقا ......... .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- الزام به اخذ پایان کار (الزام به اخذ پایان کار و اخذ مفاصا حساب از اداره دارایی و شهرداری و کلیه سازمان های مربوط جهت انتقال رسمی سند.)

2- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

3- الزام تنظیم سند رسمی ملک 

4- مطالبه وجه بابت ....

5- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- درخواست استعلام اداره ثبت اسناد و املاک بخش 11 تهران

2- اظهارنامه به شماره .....

3- تقسیم نامه به شماره ......

4- وکالت نامه به شماره ....

5- مبایعه نامه مورخ 1382/04/04

شرح دادخواست اخذ پایان کار - صورتمجلس- تنظیم سند

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به وکالت از خواهان مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

موکل یک واحد آپارتمان واقع در تهران انتهای سردار جنگل ...... احداثی در پلاک ثبتی .. فرعی از ... اصلی واقع در بخش 11 تهران را به موجب مبایعه نامه مورخ چهارم تیر 1382 از خواندگان ردیف یک و دو و سه خریداری نموده است و خواندگان مذکور به موجب مبایعه نامه فوق الذکر موظف بوده اند د رتاریخ بیست و پنجم بهمن 1382 سند رسمی انتقال را به نام موکل تنظیم نمایند ولی متاسفانه با وجود اینکه موکل به تمام تعهدات قراردادی خود عمل نموده است و با وجود ارسال اظهارنامه و درخواست مکرر از خواندگان محترم، ایشان تا کنون از حضور در دفترخانه و انجام تعهدات خود امتناع نموده اند.با عنایت به مراتب فوق موارد زیر مستدعی است :

1- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و پرداخت هزینه های قانونی اخذ این مجوز و  با توجه به اینکه مقدمه ضروری تنظیم سند رسمی اخذ پایان کار می باشد.در صورت امتناع خواندگان اعطای اختیار از سوی دادگاه به موکل جهت پیگیری عملیات مربوط به پایان کار و تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه های لازم و متعاقباً مراجعه به خواندگان جهت اخذ هزینه های انجام شده.

2- الزام خواندگانبه اخذ صورتمجلس تفکیکی و در صورت امتناع خواندگان اعطای اختیار از سوی دادگاه جهت مراجعه و پیگیری موکل به مراجع ذیصلاح جهت اخذ صورتمجلس تفکیکی

3- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مذکور در اجرای وظایف و تعهدات قراردادی خواندگان

4- الزام خواندگانبه پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد از قرار روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ امتناع خواندگان از تنظیم سند رسمی و تخلف از قرارداد تا زمان اجرای حکم و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکل

5- صدور حکم به پرداخت کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی 

6- ضمناً نظر به اینکه آقای ارسطو .... سازنده ی ملک و وکیل تمامی مالکین و مطلع از روابط بین مالکین می باشد مستدعی است دستور فرمایید به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی دعوت شوند.

 

 

رای دادگاه - گرفتتن پایان کار - صورتمجلس تفکیکی - تنظیم سند

شماره دادنامه : ...........

شماره پرونده : ..........

پرونده کلاسه : ..........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح

خواهان : آقلی محمد رضا ........ با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران- میدان فاطمی.میدان گلها....... .

خواندگان:

1- آقای داریوش.... 2- آقای مسعود .... همگی به نشانی تهران- سردار جنگل...... .

3- آقای ارسطو..... ۴ آقای لیلا.... ۵ آقای محمد..... ۶ آقای زهرا .... همگی به نشانی بلوار افریقا ...... .

۷- خانم نسرین .... به نشانی تهران- سردار جنگل شمالی .........

خواسته ها:

1- مطالبه خسارت دادرسی

2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک

3- مطالبه وجه بابت ..

4- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

5- الزام به اخذ پایان کار

گردشکار - دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام نموده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محمدرضا حمایت کار با وکالت آقا یمسعود محمدی به طرفیت ۱- آقای مسعود .... ۲- آقای داریوش .... ۳- خانم نسرین .... ۴- خانم لیلا .... ۵- آقای محمد .... ۶- خانم زهرا .... ۷- آقای ارسطو ...
 به خواسته الزام به اخذ پایان کار , صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در
پلاک ثبتی .... فرعی از ‎....‏ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت ناشی از انجام تعهد مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره .... مورخ ۳۰/۶/۹۳ مالکیت خواندگان ردیف اول الی ششم نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی .... به صورت مساوی محرز بوده و خواندگان ردیف اول الی سوم شش دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی موصوف را طبق قرارداد عادی مورخ 82/04/04 به خواهان واگذار و مقرر بوده در تاریخ 82/11/25 در دفترخانه ای که بانک صادرات تعیین می نماید نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خواهان اقدام نمایند و با توجه به اين که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع بوده و متعاملین نه تنها ملزم به اجرای چیزی که در آن تصریح شده بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و خوانده ردیف سوم ضمن حضور در جلسه رسیدگی قبول نموده که مورد معامله قرارداد مورخ 82/04/04 را به خواهان واگذار نموده است و سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 10، 219، 220، 221، 223 قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ‎۵۱٩‏ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول الی ششم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی احدائی در پلاک ثبتی .... واقع در بخش ۱۱ تهران و محکومیت خواندگان ردیف اول الی سوم به پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد صرفنظر از این که دفترخانه تنظیم کننده سند در قرارداد مورخ 82/04/04 مشخص نگردیده و تعیین آن بر عهده بانک صادرات می باشد نظر به این که خواهان گواهی عدم حضور خواندگان در دفترخانه را ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدون دلیل تشخیص داده با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص خوانده ردیف هفتم نیز دعوی توجهی به وی نداشته قرار رد دعوی صادر می گردد. در ضمن با توجه به اين که دادخواست جلب الث تقدیم نگردیده است استرداد دعوی جلب الث نسبت به خوانده ردیف هفتم موضوعا منتفی می باشد. رای صادره در خصوص خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

دادرس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهرن 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.