تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: شنبه 25 اردیبهشت 1400
پرونده مطالبه مبلغ دیه - عدم رعایت ایمنی محیط کار

 پرونده مطالبه مبلغ دیه - عدم رعایت ایمنی محیط کار

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 84

 

شکواییه مطالبه دیه - عدم رعایت ایمنی محیط کار

شاکی :

1- آقای محمد ..... فرزند : عباس  به نشانی : تهران .خیابان انقلاب ...... 

2- خانم آمنه .... فرزند : شاپور   به نشانی : تهران.خیابان انقلاب ....... .

3- خانم گلاب .... فرزند : علی به نشانی : تهران.میدان حر ....... .

4- آقای سینا ...... فرزند : منصور  به نشانی : تهران.میدان حر ..... .

متهم : آقای محمد ..... فرزند: محمود    به نشانی : کرج .فردیس ....... .

اتهام : عدم رعایت ایمنی محل کار

دلایل و منضماات : 

1- صورتجلسه نیروی انتظانی

2- شهادت شهود

3- اقرار مرتکبین

4- نظریه پزشکی قانونی

زمان وقوع جرم : 87/02/28

مکان وقوع جرم : ساختمان در حال ساخت

شرح شکواییه مطالبه دیه

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

با سلام و تقدیم احترام

بدینوسیله اینجانبان اولیای دم مرحوم منصور .... شکایت خود راجع به اتهام متهمین مبنی بر عدم رعایت ایمنی محیط کار را اعلام نموده و تقاضای مجازات مرتکبین و دستور پرداخت دیه از آن مرجع محترم را به طرفیت متهمین داریم.با عنایت به مراتب فوق انجام تحقیقات و تعقیب لازم در خصوص جرایم ارتکابی مورد استدعا است.

 

 

گواهی انحصار وراثت - مطالبه دیه

آقای محمد ..... به شناسنامه شماره .... به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ... تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان پسرم منصور .... به شناسنامه شماره ... در تاریخ 86/12/28 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :

1- آقای محمد .... به شماره شناسنامه ..... متولد 1332   پدر متوفی

2- خانم آمنه ....  به شماره شناسنامه .....   متولد 1326  مادر متوفی

3- خانم گلاب ... به شماره شناسنامه .....  متولد 1361   همسر متوفی

4- آقای سینا .....  به شماره شناسنامه .....   متولد 1387  پسر متوفی

پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه عدم وصول هر گونه لایحه با اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ..... سرانجام در تاریخ 1387/09/20 در وقت فوق العاده شعبه ..... شورای حل اختلاف ..... به تصدی امضاء کننده  زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.

 

برگ جلب سیار 

ریاست محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب
پا سلام
مقرر است ظرف مدت شصت روز نسبت به جلب و دستگیری آقای حجت اله .... فرزند محمود که به موجب دادنامه شماره .... مورخه ۸۷/۰۹/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی تهران به مشارکت در قتل عمدی به پرداخت سی و یک و میلیون پانصد و دوهزار و دویست و پنجاه تومان محکوم شده با هدایت آقای علی .... به وکالت از اولیای دم مرحوم منصور ... اقدام و نامبرده را به اجرای احکام دادسرای ناحیه ‎۱٩‏ تهران واقع در خیابان استاد مطهری بعد از قائم مقام نبش گلریز معرفی نمائید.

 

رای دادگاه بدوی - مطالبه مبلغ دیه

شماره دادنامه : .....

کلاسه پرونده : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 1036 دادگاه عمومی تهران

اتهام : عدم رعایت ایمنی محیط کار

شاکی : اولیای دم مرحوم منصور .....

متهم :

1- علی .... به نشانی : کرج.فردیس ........ .

2- حجت اله ...... به نشانی :تهران.شهرک ولیعصر ........... .

گردشگار - متهم تحت تعقیب واقع و پرونده به این شعبه ارجاع گردید که در جلسه فوق دادگاه با حضور شاکی و متهم تشکیل شده است.پس از اعلام ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای میگردد.

متن رای دادگاه مطالبه دیه - عدم رعایت ایمنی محیط گار

در خصوص اتهام آقای علی .... فرزند محمد و آقای حجت اله فرزند محمود دایر بر عدم رعایت مقررات ایمنی کار منتهی به فوت مرحوم منصور .... مطابق کیفرخواست مورخ 87/04/17 دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این توضیح که مرحوم منصور ..... کارگر ساختمانی بوده و در حین کار از ارتفاع سقوط کرده و بعلت ضربه مغزی در تاریخ 87/02/28 فوت می نماید که موضوع از سوی مرجع انتظامی تایید گردیده و ورثه مرحوم به اسامی محمد ... بعنوان پدر متوفی و آمنه .... بعنوان مادر متوفی و گلاب ... بعنوان همسر متوفی و سینا .... بعنوان فرزند متوفی شکایت مطرح و تقاضای دیه نموده اند در این رابطه بازرس اداره کار پس از شرح واقع مسئولیت متهمین را در ایجاد حادثه برای مرحوم به ترتیب 40% و 60% اعلام نموده که اعتراض از سوی متهم نسبت به آن بعمل نیامده است ومتهمین در مرحله دادسرا و دادگاه مسئولیت خود را در این رابطه قبول داشته و دفاع موثری بعمل نیاورده اند و با اعلام این مطلب که ساختمان دارای بیمه مسئولیت می باشد و زا طریق بیمه جبران خسارت خواهد شد تقاضای صدور حکم نموده اند.دادگاه با توجه به مراتب و احراز مسئولیت و بزهکاری ایشان به استناد مواد 292 و 302 و 304 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به پرداخت 40 درصد دیه کامل و متهم ردیف دوم را به پرداخت 60 درصد دیه کامله مرد مسلمان در حق ورثه مرحوم منصور .... محکوم می نماید.تا ظرف دو سال از تاریخ حادثه نسبت به پرداخت اقدام نماینند رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرسی شعبه 1036 دادگاه عمومی تهران

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - مطالبه دیه - عدم رعایت ایمنی

شماره دادنامه : ........
مرجع رسیدگی :  شمبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فزوین

پرونده کلاسه : .........

‏تجدیدنظرخواه :  شرکت بیمه .... (به مدیریت آقایان ..... ) با وکالت آفاي‎  ‏ ....  به نشالي محل کار: قزوین.خیابان طالقاني ......... .

تجدید نظر خواندگان : 

1- آقاي علي ...... با وکالت آقاي ..... به نشاني تهران میدان ونك ...... .

2- ححت اله .... به نشانی : تهران میدان ونك .......... .

متن رای دادگاه مطالبه دیه - عدم رعایت ایمنی محیط کار

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه .... شعبه قزوین با وکالت آقای .... بطرفبت آقایان علی .... و حجت اله ... نسبت به دادنامه شماره .... مورخ ۸۸/۱۳/۳ صادر شده ار شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین که به موجب آن درباره دعوی تجدیدنظر خواندگان بخواسته الزام تجدیدنظر خواه به ایفاء پرداخت دیه مقوم به ۲۴ میلیون تومان با احتساب خسارت دادرسی که بشرح دادنامه معترض عنه با پذیرش دعوی حکم وفق اصل خواسته و تادیه مبلغ 4/751/000 ریال هزینه دادرسی بعلاوه حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی حجت اله .... اصدار یافته، نظر به اینکه شرط تحقق مسئولیت و اجرای تعهد از سوی بیمه گر به نفع شخص ثالث (زیان دیده)، مشمول بیمه نامه به شخص زیاندیدده ای است که تحت پوشش بیمه قرار گرفته و در اين بین بیمه گذار خصوصیتی ندارد بنابراین و با توجه به تحفق ارکان مسئولیت و نظر به اينکه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در اين مرحله از رسیدگی از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ  رای اصداری را ایجاب نماید بعمل نیامده و رای اصداری از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یگ از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ قانون آثین دادرسی در آمور مدنی قابل انطباق بنظر نرسیده  و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است النهایه (با تذکار این نکته که شرکت تجدیدنظر خواه در مقام جبران خسارت موضوع بیمه نامه ملزم است اصل محکوم به را بدون واسطه درحق اولیاء دم متوفی کارسازی نماید و در صورتیکه تمام دیه قبلا به نقع اولیاء دم از طرف تجدیدنظر خوانده ها تادیه شده باشد پرداخت اصل دیه (محکوم به) ببمه نجدیدنظر خوانده موجه خواهد بود و با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن اصلاح تایید می گردد. اين رای قطعی است .

مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان

 

نامه بیمه کارآفرین - مطالبه دیه

دادیاری محترم اجرای احکام شعبه  2 ناحیه 19

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

با احترام
عطف به نامه شماره .... مورخ 90/03/30 در خصوص پرداخت دیه موضوع دادنامه شماره .... مورخ 87/09/13 صادره توسط شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی تهران, با تقدیم رونوشت قبض پیوست اعلام می‌دارد تاکنون ازمحل بیمه‌ نامه مسئولیت مدنی کارفرما به‌شماره .... امبلغ 160/000/000 ریال بابت محکومیت آقای علی .... به پرداخت 40 درصد دیه در حق وراث مرحوم منصور ....  به‌حساب شماره .... سپرده دادگستری پرداخت شده‌است.

ضمنا در خصوص محکومیت آقای حجت‌اله .... به پرداخت 60% دیه در حق وراث مرحوم با توجه به اعتقاد این شرکت مبنی بر عدم تعهد به پرداخت غرامت براساس مفاد بیمه‌ نامه صادره، در این خصوص دعوای ایشان و این شرکت تحت کلاسه .... نزد شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین. منجر به صدور حکم محکومیت این شرکت به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال در وجه زیاندیده (وراث مرحوم منصور ....) شده و پرونده در جریان پرداخت خسارت به مشارالیهم می‌باشد.
لذا مراتب جهت استحضار معروض گردید.

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.