تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
نمونه پرونده مطالبه وجه چک و تامین خواسته

 نمونه پرونده مطالبه وجه چک و تامین خواسته

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 75

 

دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

خواهان : فرید ..... نام پدر : علی  به نشانی : تهران.میدان خراسان ....... .

خوانده : حمید .... نام پدر : داوود   به نشانی :تهران.خیابان امیراباد ...... .

وکیل یا نماینده قانونی :  مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک های به شرح دادخواست مقوم به صد و ده میلیون تومان

دلایل و منضمات : 

1- رونوشت مصدق چک ها و گواهی عدم تادیه

2- وکالتنامه

شرح دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم حترام

به استحضار می رساند خوانده محترم چک های شماره .... و .... و ... و ... و ..... و .....و ...و .... عهده بانک ملی و چک های شماره ... و ... عهده بانک صادرات را جمعاض به مبلغ حدودصد و ده میلیون تومان صادر نموده که به علت کسر موجودی با عدم تادیه مواجه گشته است.لذا مستدعی جهت حفظ حقوق موکل، دستور مقتضی در خصوص قرار تامین خواسته را صادر فرمایید.

 

 

رای دادگاه مطالبه وجه چک و تامین خواسته

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی

دادنامه شماره : ....

خواهان : آقای فرید .... با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : میدان فاطمی .میدان گلها .... .

خوانده : آقای حمید .... به نشانی : تهران.خیابان امیرآباد ........ .

خواسته ها :

1- تامین خواسته

2- مطالبه وجه چک

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه متصدی امضاء کننده ذیل تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه وجه چک

در خصوص دعوای آقای فرید ... با وکالت اقای مسعود محمدی بطرفیت آقای حمید .... بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت وجه نه فقره چک به شماره های اشاره شده در دادخواست به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته بشرح متن دادخواست تقدیمی اولا با توجه به اینکه وکیل خواهان بشرح لایحه مورخ 1390/06/28 تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مسترد نمود لذا با وحدت ملاک از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور تامین خواسته صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است.ثانیاً نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مستندات مدارک حکایت از تعهد پرداخت خوانده در حق خواهان به میزات تامین خواسته را داشته و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه مقرره حاضر نشده و هیچگونه ایراد و اعتراض یا دفاعی در قبال دعوی خواهان و مستندات ایشان بعمل نیاورده و دلیل مبنی بر پرداخت دین ارائه ننموده لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه وجود اصل چک ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده ار دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 249 و 214 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22/077/000 ریال بایت هزینه دادرسیف حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ چک ها تا زمان وصول که پس از قطعیت دادنامه صادره توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید.بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده بپرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی معادل مبلغ محاسبه شده در دایره اجرای احکام خواهد بود.رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از بلاغ  توسط خوانده قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف 20 روز بعد از ان و نیز از همین مدت از تاریخ ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.