تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399
دادخواست و حکم ابطال سند مالکیت

 دادخواست و حکم ابطال سند مالکیت

ضرورت طرح دعوای ابطال سند مالکیت مربوط به موردی است که فردی مدعی باشد که ملک متعلق به او در قالب یک معامله فاسد یا با سوءاستفاده از قوانین به طور رسمی و با سند مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد و املاک به نام دیگری منتقل شده است.مثل اینکه فردی با ادعای تصرف و بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند به نام خود نموده باشد یا فردی با ادعای مالکیت و با اخذ حکم و دستور از دادگاه حقوقی اقدام به تنظیم سند در قالب انتقال اجرایی به نام خود نموده باشد که در چنین فروضی مدعی مالکیت پس از اثبات ادعای خود اقدام به ابطال اسناد صادره می نماید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 15763

متن دادخواست ابطال سند مالکیت

نام مرجع رسیدگی : مجتمع قضايي شهيد باهنر
 کلاسه پرونده :  .............
شماره دادنامه :  .............
نام شعبه : 123 دادگاه عمومی    
خواهان : آرش  ...............
خوانده : سازمان زمین شهری
خواسته : درخواست ابطال اسناد انتقال رسمی شماره ....... دفتر اسناد رسمی ......... و اعاده وضع سند مالکیت با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالتنامه دادنامه های 133-1329مورخ 93/11/13 شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

2- فتوکپی دادنامه 329 و327

3- گواهی انحصار وراثت مرحومان ..........

4- رونوشت گزارش وضعیت پلاک ثبتی شماره ........ مورخ ............

شرح دادخواست ابطال سند مالکیت : 

اداره ثبت شماره ......... مورخ .......... مالکیت خانم ............ را بر شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی بخش 2 تهران احراز نموده که بر طبق سه برگ انحصار وراثت پیوست خواهانها ردیف 2 الی 7 وراث و قائم مقام مرحوم .......... گردیده اند، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بدون توجه به گواهی های عمران و پروانه ساختمانی صادره به نام مالکان اولیه پلاک موصوف را موات را اعلام نموده، و قبل از قطعی شدن نظر کمیسیون و قطعیت مالکیت دولت بر زمین مذکور به اداره ثبت مربوطه سند مالکیت مالکین را باطل و سند مالکیت جداگانه به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی سازمان زمین و مسکن صادر نموده سپس سازمان زمین شهری بر خلاف قانون در دفتر اسناد رسمی .... تبریز سند مزبور راطی سند انتقال ........ مورخ ......... به نام خانم ......... منتقل و مشارالیها با وکالت قطعی مورخ .......... در دفتر اسناد رسمی ....... تهران آن را بخواندگان محترم ردیف 3 تا 12 منتقل نموده است در تمام مراحل انتقال فقط با سند انجام پذیرفته و هیچگاه تحویل و تصرف بر ملک انجام نپذیرفته و همواره تا این تاریخ ملک مزبور در ید و تصرف مالکین اولیه  و مورثین آنان (خواهان ها) بوده و هست.
خواهان ها در دادگاه صالحه علیه خوانده 1 و 2 اقامه دعوی نموده اند وعلاوه بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 ابطال سند صادره به نام دولت و معامله بعدی انتقال به خوانده ردیف 2 را خواستار شدند در جریان دادرسی خواندگان ردیف 3 الی 12 که در تاریخ بعد از اقامه دعوی خواهان ها سند به نامشان منتقل گردیده است به عنوان واردین ثالث در جریان دادرس وارد و مالکیت داشته اند ،پس از گذشت سالها دادگاه بدوی حم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 صادر نمود ولی خواسته ابطال سند صادر به نام دولت را وارد اعلام نموده است سازمان زمین شهری نسبت به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 صادر نمود ولی خواسته ابطال سند صادربه نام دولت را مردود اعلام نموده است؛ سازمان زمین شهری نسبت به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 تجدید نظر خواهی نمود و خواهان های پرونده نیز نسبت به آن قسمت از دادنامه که حکم بر رد خواسته خواهانها برای ابطال سند دولت بوده تجدید نظر خواهی نموده اند که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران طبق دادنامه قطعی ........ مورخه ......... اعتراض سازمان زمین شهری مردود اعلام و حکم قطعی به ابطال سند مالکیت صادر شده به نام دولت به نمایندگی سازمان زمین و مسکن نیز صادر گردیده است.
خواهان ها با توجه به متن واسناد مزبور جهت ابطال بقیه معاملات درخواست احضار خواندگان ورسیدگی وصدور حکم به ابطال سند انتقال به خوانده ردیف 2 و اعاده وضع مالکیت خواهانها به وضع سابق و همچنین دستوراجرای احکام بر مبنای ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و نیز سازمان با منظور نمودن هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقاضا کرده اند.

 

 

 

متن رای دادگاه ابطال سند مالکیت : 

دعوی خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مورخ ......... به خواسته ابطال اسناد رسمی ........ و اعاده وضع سند مالکیت خواهان ها بوضع سابق به شرح دادخواست به علاوه خسارات دادرسی  و دادنامه های شماره ..... مورخ ......... دادگاه تجدید نظر و گواهی حصر وراثت مستند دعوی تقدیمی بطرفیت خواندگان نموده است  بیان نموده ملک موضوع پلاک ثبتی......بخش 2 تهران در مالکیت خواهان ها ردیف اول خواهانهای ردیف دوم الی هفتم  که کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پلاک ثبتی موصوف را موات اعلام  و متعاقب سند مالکیت مالکین را باطل و سند مالکیتی به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین و مسکن صادر نموده در اداره  زمین شهری برخلاف قانون در دفتر شماره 9 اسناد رسمی تبریز حسب سند ........ ملک را به خانم ............ منتقل و مشارالیه نیز طی سند قطعی.....مورخ.....دفتر اسناد رسمی.....تهران به خواندگان ردیف 3 الی 12 منتقل نموده از آنجا که تمام این نقل و انتقالات صرفاً درحد سند بوده است و ملک و ذکور تا کنون در تصرف موکلین می باشد و از آنجا که متعاقب طرح دعوی موکلین النهایه شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان طبق دادنامه شماره ........... مورخ ......... نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری و سند مالکیت صادره به نام ردیف اول و ابطال نموده لذا بشرح خواسته تقاضای اقدام دارم.
خواندگان به شرح  لوایح .....مورخ.....و صورتجلسات دادرسی بطور کلی اقدامات انجام شده را مطابق موازین اعلام و دعوی خواهان را غیر صحیح اعلان نموده است و دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمی و نظر به رای ..... الی ..... مورخه ......... شعبه 8 دادگاه تجدید نظر و پاسخ استعلام ثبتی.....مورخ ......... از آنجا که به ابطال رای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری وابطال سند مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران اسناد مالکیت فاقد مبانی لازم می باشد ، فلذا دادگاه دعوی تقدیمی را وارد  تشخیص و حکم بر ابطال اسناد مالکیت موضوع خواسته و اعاده مالکیت بوضع سابق صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی مطالبه خسارات دادرسی مستندا به ماده 519 ق.آ.د.م  حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ .......... ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان ها صادر واعلام می نماید بدیهی است وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مراتب ابطال اسناد و اعاده وضع سابق به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اقدام قانونی اعلام می شود رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز وفق مقررات قانونی  قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

 

نظر نهایی - ابطال سند مالکیت :

به نظر اینجانب از آنجا که به ابطال رای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری وابطال سند مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران اسناد مالکیت فاقد مبانی لازم می باشد ، فلذا دعوی تقدیمی را وارد  تشخیص و حکم بر ابطال اسناد مالکیت موضوع خواسته واعاده مالکیت بوضع سابق صادر واعلام می نماید ودر خصوص دعوی مطالبه خسارات دادرسی مستندا به ماده 519 ق.آ.د.م  حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت مبلغ ........... ریال به عنوانه  خسارت دادرسی درحق خواهانها صادر واعلام می نماید بدیهی است وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مراتب ابطال اسناد و اعاده وضع سابق به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اقدام قانونی اعلام می شود.

 

 

مطالب مرتبط با ابطال سند مالکیت  :

1- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

2- سند عادی و سند رسمی خصوصیات ، آثار و ویژگیها

3- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست

4- راههای انحلال قرارداد،فسخ، ابطال، انفساخ

5- اعتراض ثالث اجرائی، نمونه رای و دادخواست

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
سند مالکیت یک ملک در واقع نشان دهنده این است که چه کسی مالک است؛ حال اگر این سند به اشتباه تنظیم شده یا کسی با فریب و با معرفی خود به عنوان مالک و ذینفع و یا در قالب یک معامله باطل توانسته است سند مالکیت بگیرد، مدعی یا شخص ذینفع می تواند با ابطال سند مالکیت ملک را به وضعیت سابق و به مالکیت مالک قبلی باز گرداند.
منظور از ابطال معامله، ابطال قرارداد اعم از قرارداد عادی یا رسمی به جهت وجود یک شرط باطل کننده قرارداد است و منظور از ابطال سند به طور کلی ابطال هر نوع سند اعم از عادی یا رسمی جهت بی اعتباری اثر آن است.ممکن است دعوای ابطال سند متعاقب دعوای ابطال معامله یا همزمان با آن طرح شود.
دعوای ابطال سند در خصوص تمامی اسناد عادی و رسمی اعم از سند مالکیت ملک یا هر نوع سند مالکیت اموال مادی، عینی و اعتباری صدق می نماید و هم چنین قراردادها و اسناد تعهد آور حتی حواله، سفته و چک که ماهیتاً یک قرارداد محسوب می شوند.در مقایسه با دعوای ابطال قرارداد باید گفت ابطال سند مفهوم کلی تری است و شامل تمام موارد ابطال قرارداد هم می شود.
به نظر می رسد مرجع صالح برای رسیدگی به سند مالکیت یک ملک دادگاه محل وقوع ملک باشد و در سایر موارد دادگاه محل اقامت خوانده.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.