تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 فروردین 1399
مطالبه خسارت از وکیل رسمی(وکیل مدنی)

 مطالبه خسارت از وکیل رسمی(وکیل مدنی)

در صورتی که وکیل خارج از محدوده وکالتنامه عمل نموده یا در تصمیم گیری مصلحت و منافع موکل را رعایت نکند به حکم مواد 663 و 667 قانون مدنی اقدامات وکیل قابلیت ابطال دارد در واقع شرط ضروری و اقتضای ذاتت وکالت رعایت مصلحت موکل و اقدام در جهارچوب قصد طرفین و در دایرمدار اختیارات صریح و ضمنی و عرفی وکیل است. موکلی که اختیارات وسیع و بیش از حد معمول مخصوصاً اجاره تصرف وجه معامله را به وکیل می دهد عرفاً و نوعاً به کلیه حقوق متصوره خود قبل از اعطای وکالت رسیده است.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2627

مطالبه خسارت از وکیل، عدم رعایت مصلحت

تاریخ : 97/01/17

شماره دادنامه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست یحیی جلیل وند

خواهان : آقای کیهان .....

خوانده : محمدحسین، محمد سعید .........، خانم ثریا

خواسته : مطالبه خسارت از وکیل مدنی

متن رای دادگاه مطالبه خسارت از وکیل مدنی

خلاصه دعوا و توضیحات وکیل خواهان این است که مرحوم فتح اله .... به موجب وکالتنامه شماره .... به همسر خود خانم مهری ....در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول تفویض وکالت نموده خانم مهری .... نیز بر اساس وکالتنامه مزبور به موجب وکالتنامه شماره .... با استفاده از حق توکیل نسبت به قطعه زمین پلاک ... به مساحت 102816 متر مربع به مرحوم حاج عبدالله..... وکالت داده است. مرحوم حاج عبدالله ..... زمین مزبور را به عنوان سرمایه غیر نقدی به شرکت الف واگذار کرده که البته ملک را به وکالت از مورث موکل (فتح اله ...) به عنوان سرمایه در شرکت وارد ولی سهام را به نام خود گرفته و این شرکت 4 روز بعد از تشکیل منحل شده و چند ماه بعد سرمایه غیر نقدی مزبور (پلاک فوق الذکر) از طرف مرحوم حاج عبدالله ... در شرکت ب سرمایه گذاری شده و سهام به نام مرحوم حاج عبدالله .... صادر گردیده. چون وکیل موصوف (مرحوم حاج عبدالله) در انجام مورد وکالت رعایت مصالح مورث موکل را ننموده و در نتیجه اقدامات وی که تعدی و تفریط و تقصیر است نتیجتاً به موکل احد از وراث مرحوم فتح اله .... می باشد، خسارت وارد شده و چون خواندگان وراث مرحوم حاج عبدالله .... هستند، استدعا دارم موضوع به هیاتی از کارشناسان ارجاع و قیمت زمین در تاریخ واگذاری به شرکت الف احراز و خواندگان را به پرداخت قیمت زمین در حدود سهم موکل محکوم فرمایند. عده ای از خواندگان در مقام دفاع لایحه هایی تقدیم و ضمن شرح مطالبی با استناد به متن وکالتنامه بانو مهری .... به عنوان مرحوم حاج عبدالله .... مدعی شده اند که فرض طرفین در سند مزبور واگذاری و فروش بوده است و بانو مهری ... با تفویض اختیار مبنی بر نقل و انتقال و فروش مورد وکالت و دریافت وجه حاصل از فروش و برداشت به نفع خود (مورث اینجانبان) حق هر نوع ادعایی را از موکل و وارث وی سلب کرده است و نتیجتاً خواهان حقی ندارد.

به نظر دادگاه هر چند وراثت خواهان نسبت به مرحوم فتح اله ... و وراثت خواندگان نسبت به مرحوم حاج عبدالله .... به دلالت گواهی های انحصار وراثت محقق است و هر چند اختیارات اعطائی بانو مهری ..... به مرحوم حاج عبدالله .... ظاهراً در قالب وکالت صورت گرفته است لکن تجزیه و تحلیل روابط حقوقی مرحوم فتح اله .... ، بانو مهری ومرحوم حاج عبدالله... از نظر احراز حقایق مسئله و انطباق روابط مزبور با قانون در خور توجه و تعمق است. چه به دلالت وکالتنامه شماره ..... مرحوم فتح اله به همسر خود بانو مهری ... اختیارات وسیع در زمینه نقل و انتقال و فروش اموال خود اعم از منقول و غیر منقول تفویض و حق اخذ وجه نیز به مشارالیها اعطاء نموده است. بانوی موصوف با استفاده از این اختیارات بر اساس وکالتنامه شماره .... نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ... فرعی از ... اصلی به مرحوم حاج عبدالله .... تفویض وکالت نموده و در وکالتنامه مزبور مرحوم حاج عبدالله .... را مجاز به انتقال قطعی قطعه مزبور کلا یا جزئاً مشاعاً یا مفروزاً به هرکس و به هر مبلغ و قید و شرط که طلاح و مقتضی بداند حتی انتقال قطعی به شخص خود و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند و اسقاط خیارات و احتساب و دریافت وجه معامله و برداشت به نفع خود و پرداخت هزینه ها نموده است. شعبه محترم هشتم دیوان عالی کشور در مقام بررسی نظریه دادگاه اشعار داشته که وکالتنامه شماره ..... دلالت ندارد که بابت قیمت پلاک ... فرعی از .... اصلی مرحوم حاجی میرزا عبداله وجهی به صاحب ملک پرداخته باشد و یا تفویض وکالت با اختیار انتقال ملک مزبور به مرحوم عبداله ... بابت دین موکل به مرحوم میرزا .... بوده است وکالتنامه صرفاً وکالت تام الاختیار بوده و در این مورد مواد 667 و 668 قانون مدنی برای وکیل لازم الرعایه است، در حالی که عبارات وکالتنامه در باب حدود اختیارات خصوصاً عبارت «دریافت وجه معامله و برداشت به نفع خود و پرداخت هزینه ها» از نظر واقعیت و ماهیت روابط حقوقی طرفین در خور کمال توجه و اهمیت است.

چه این قبیل اختیارات که حاکی از انتقال و انجام تشریفات و امضاء اسناد و دریافت وجه و برداشت به نفع خود می باشد، در شرایطی تفویض می شود که عرفا و نوعاً تفویض کننده اختیار به کلیه حقوق متصوره خود رسیده باشد. به عبارت روشن تر وقتی شخص اختیار انتقال و امضاء اسناد مربوطه و دریافت وجه حاصل از واگذاری و برداشت و تملک به نفع خود به دیگری تفویض می کند در واقع و به طور ضمنی حق هر نوع ادعای احتمالی از آن بابت را از خود سلب و اسقاط نموده است لذا بر خلاف ادعای وکیل خواهان اقدام مورث خواندگان از مصادیق تعدی و تفریط نیست چه تعدی و تفریط اصطلاحاً تجاوز یا قصور از حدود قرارداد یا عرف حاکم است و در مانحن فیه مورث خواندگان با استفاده از اختیارات و مصرحات قرارداد وکالت دایر به دریافت وجه حاصل از واگذاری و برداشت به نفع خود در مقام دخل و تصرف در پلاک مرقوم و منظور نمودن آن در سرمایه شرکت های الف و ب و دریافت سهام به نام خود برآمده و از حدود اختیارات تجاوز ننموده و عمل وی با حکم مقرر در ماده 667 قانون مدنی مباینت و تعارض ندارد و ماده 668 نیز منصرف از مورد و ناظر به حالتی است که حق تملک و برداشت به نفع خود به وکیل اعطاء نشده باشد.

علیهذا با توجه به مقررات و جهاتی که فوقا تشریح و توجیه شده و با توجه به ماده 15 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
آرشیو موضوعی
آراء محاکم کیفری
آراء محاکم حقوقی
آراء محاکم خانواده
سایر پرونده ها و موضوعات
Skip Navigation Links.

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.