تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

وکیل برای دعاوی حقوقی و مدنی - قراردادها

 

مفهوم دعاوی حقوقی 

منظور از دعاوی حقوقی  به معنای اخص دعاوی ای هستند که موضوع انها روابط حقوقی اشخاص حقوق خصوصی و حقوق مدنی است.مهم ترین قانون حاکم بر روابط خصوصی افراد قانون مدنی است و در مرحله بعد قوانینی مثل قانون ایین دادرسی مدنی ، قانون اجرای احکام مدنی، قانون امور حسبی، قانون روابط موجر و مستاجر، قانون مسئولیت مدنی و قوانینی از این دست مقرراتی هستند که به روابط خصوصی افراد حکومت دارند.

در مقابل دعاوی حقوقی و دعاوی مدنی ،دعاوی کیفری و دعاوی اداری قرار می گیرد که شاخه های جداگانه ای از علم حقوق هستند.

حقوق تجارت و حقوق خانواده و احوال شخصیه از شاخه های دیگر حقوق مدنی هستند که به دلایل اهمین موضوع معمولاً به صورت جداگانه بررسی شده و در مورد آنها صحبت می شود.

 

مهم ترین عناوین و موضوعات دعاوی حقوقی :

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.