تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 آبان 1399
پرونده عملی الزام به نظیم سند رسمی

 پرونده عملی الزام به نظیم سند رسمی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1946

 

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نام مجتمع قضايي : مجتمع قضايي شهيدباهنر
خواهان :   نادر .................
خواندگان : وراث ابوی نادر(مرحوم عنايت ا...)

خواسته : الزام به تنظيم سند رسمی آپارتمان مورد معامله

دلايل ومنضمات دادخواست :
1- گواهی حصر وراثت                

2 - مبايعنامه                      

3- شهادت شهود

شرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :

احتراما به استحضار میرساند چنانکه مبایعه نامه پیوست حکایت دارد مرحوم عنایت ا...(ابوی اینجانب)در تاریخ 77/7/28 وبا حصول قصد و درکمال سلامت جسمی وروانی یک دستگاه آپارتمان رابه مساحت 77 متر واقع در طبقه اول جنوبی به ادرس......را در زمان حیات خود به اینجانب فروخته و وجه مورد معامله را نیز به شرح قولنامه موصوف دریافت نموده وچندی بعد دعوت حق را لبیک گفته ومرحوم گردیده حال ورثه وی به شرح ستون خواندگان معامله مورث خود را قبول ندارند و از تنفیذ وتایید معامله مورث خود استنکاف می ورزند ناچاراً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق حصر وراثت به شماره.......که موید رابطه توارث خواندگان با مرحوم میباشد به تقدیم دادخواست حاظر مبادرت گردیده النهایه با توجه به قصد فروشنده در مصداق العقود بالقصود که تحقق عقد بیع بوده از آن مرجع محترم صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی بیع مورد استدعاست.

 

 

دفاع وکیل خواندگان الزام به تنظیم سند رسمی :

ریاست محترم شعبه 123 دادگاه با احترام حسب پرونده کلاسه ........ دعوای خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مراتب ذیل راضمن پیوست احکام ضمیمه همراه با ایرادات شکلی و در دفاع ماهوی معرفی داشته واستدعای رد دعوای واهی وبی اساس خواهان را دارم .
1- خواهان در تعیین خواسته بهای آن را به جهت تضییع حقوق دولت ومرحله فرجام خواهی تقویم ننموده وچون خواسته مزبور مالی و بهای آن حدود سیصد میلیون ریال است لازم است خواهان وفق بند 4 ماده62 وماده 63آ.د.م ارزش واقعی ملک راتقویم و ابطال تمبر نماید.
2- مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د م دعوای طرح شده بادارا بودن وحدت موضوع وسبب وشرط مطرح ورسیدگی لازم انجام  ونسبت به ان حکم قطعی صادر گردیده که فتکوپی احکام دادگاه بدوی وتجدید نظر به ضمیمه تسلیم میگردد.
3- حال که اصحاب دعوا قائم مقام قانونی مورث خود میباشند بر اساس آراء صادره قطعی تقاضای اجرای محکوم به را نمودند که به شماره .... ثبت و در جریان انتقال می باشد.
4- چون دعوای مطروحه اعتبار امر مختومه را دارد دعوی مذبور محکوم به رد است ورسیدگی مجدد آن فاقد وجاهت قانونی میباشد
5- سند عادی دستنویس خواهان بنا به دلایل ذیل مجعول وبا وضعیت وهیات فعلی  طرح شده قابل استماع راندارد  زیرا دعوای سابق مرحوم ارشدی با خواهان فعلی در مورد همین موضوع وساختمان مطرح وتا سال 1379 دردادگاه تجدید نظر به قطعیت رسیده واگر خواهان دارای چنین سندی می بود بی شک در مراحل مختلف دادرسی ان را ارایه میداد واز محکومیت خود جلو گیری میکرد اکنون که مرحوم ارشدی وفات یافته نامبرده به تحریر سند  خود نوشت ومجعول ادعای مالکیت را دارد که صورت صحت وسلامت سند در زمان  حیات آن مرحوم در حین دادرسی در موضوع خواسته ارایه می کرد.
6- خواهان با اغتنام از فرصت  وتفرق سایر ورثه در شهرهای مختلف به جعل سند عادی اقدام نموده که بنا به دلایل ومستندات  فوق الاشعار وضمیمه محکوم به رد میباشد استدعای رد دعوی واهی وبی اساس خواهان رادارم.

 

 

رای دادگاه بدوی الزام به تنظیم سند رسمی :

خواسته دعوای مطرح شده از سوی آقای ارشدی به طرفیت وراث مرحوم عنایت ا... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 77 متر واقع به نشانی فوق الذکردر دادخواست ،خواهان مدعی است که پدرش در زمان حیات خود آپارتمان مذکور را به وی فروخته و وجه ان را دریافت کرده ولی ورثه حاضر به تنفیذ معامله وتنظیم سند رسمی نیستند و یکی از وراث ووکیل خواندگان به اعتبار امر مختومه استناد واعلام نموده که به موجب حکم صادره از شعبه 602 دادگاه عمومی تهران باشماره پرونده ....... ودادنامه شماره ..... مورخ 79/5/8 صادره که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر طی دادنامه شماره ....مورخ79/5/8 تایید و منجر به صدوراجراییه گردیده است وطرح دعوا در مورد آپارتمان مذکور ازسوی خوانده با توجه به حاکمیت امر مختومه فاقد وجاهت قانونی است در جلسه دادرسی مورخ  92/8 27 خوانده حاظر وبه همراه وکیل خود اعلام نموده که امضای ذیل مبایعنامه به احتمال زیاد جعلی می باشد ،دادگاه برای تشخیص اصالت امضا قرار کارشناسی صادر ولی وراث طی لایحه  به وارده ....ازپرداخت هزینه کارشناسی استنکاف نموده واتخاذ تصمیم را به نظر دادگاه واگذار نموده و پرونده های استنادی شعب 601 و602 مطالعه وملاحظه وخلاصه انها صورت مجاس گردید ،با توجه به اینکه درمورد اپارتمان مورد بحث شعب 601 رسیدگی ماهوی کرده وباوجود ارایه مبایعنامه استنادی خواهان دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را درمورد الزام نادر...... وحسین....به تنظیم سند رسمی به نام مرحوم عنایت ا...تایید نموده است به لحاظ اعتبار امر مختومه  ومستندا به بند 6 ماده 84 قانون آ.د.م  با وارد دانستن ایراد خوانده حاظر بانو فرخ ارشدی وسایر وراث از قرار کارشناسی قرار رد دعوا را صادر واعلام می نماید  رای صادره حضوری  وظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

 

 

مطالب مرتبط الزام به تنظیم سند رسمی :

1- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد

2- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو

4- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اماکن تجاری

5- کسانی که ارث می برند و سهم وراث از ماترک متوفی

 


 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.