تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 آبان 1399
دادخواست و حکم خلع ید و مطالبه اجرت المثل

 دادخواست و حکم خلع ید و مطالبه اجرت المثل

در صورتی که فردی ملکی را به طور غیر قانونی غصب و تصرف نماید مالک می تواند برای پایان دادن به این وضعیت درخواست خلع ید یا رفع غصب بنماید.مستند دعوای خلع ید ماده 308 قانون مدنی است علاوه بر این مالک می تواند اجرت المثل یا معادل اجاره بهای آن ملک یا مال را نیز همزمان یا به طور جداگانه مطالبه نماید.در صورت نیاز به مشاوره با وکیل متخصص خلع ید و دعاوی ملکی با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 21034

دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل

دادگاه : شعبه سوم دادگاه عمومی 
کلاسه پرونده : ...............
خواهان : منصور  ..........
خوانده :  امیر  ............

خواسته : خلع ید و مطالبه اجرت المثل

دلائل و منضمات :

1-  سند مالکیت 

2- برگ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک 

3- نظریه کارشناس

4- گواهی انحصار وراثت

متن دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت المثل

ریاست محترم دادگاه عمومی 
احتراماً باستحضار میرساند موکلین جمعاً مالکین سه دانگ وهفت سهم از نه سهم از 5/2 دانگ پلاک ثبتی 213 فرعی از 1 اصلی می باشند که خوانده دعوی من غیر حق و به تنهایی از کل این پلاک استیفاء منفعت می کند.
نظر به اینکه موکلین راضی به ادامه تصرفات خوانده در ملک مورد منازعه نیستند وبا ارسال اظهارنامه مراتب عدم رضایت خود را به مشارالیه اعلام کرده اند به تقدیم این دادخواست مبادرت وتقاضای رسیدگی وصدور حکم بر محکومیت خوانده به :1- خلع ید از کل پلاک مورد دعوی 2ـ پرداخت اجرت المثل دوران تصرف فعلاً از تاریخ 1/10/80 تا زمان صدور حکم واجرای آن وبدیهی است که نسبت به مازاد بعداً تمبر باطل خواهد شد.
دادخواست به تاریخ 85/02/16 توسط ریاست محترم مجتمع جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع گردید. دفتر پس از ثبت دادخواست با تعیین وقت رسیدگی به مورخ 85/03/15 ساعت 30/9 وقت رسیدگی را به طرفین ابلاغ نمود.

 

 

 

صورتجلسه دادگاه خلع ید و مطالبه اجرت المثل 

«بتاریخ 1385/03/15 دروقت مقرر شعبه سوم دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است طرفین حضور ندارند از وکیل خواهان لایحه ای واصل شده به شماره ......... ثبت وضمیمه است.
دادگاه نظر به اینکه وضعیت ثبتی رقبه مورد دعوی ضروریست دفتر وقت احتیاطی تعییت واز ثبت اسناد واملاک وضعیت ثبتی پلاک 213 فرعی از 1 اصلی ونام آخرین مالک یا مالکین پلاک استعلام شود وصول پاسخ پرونده بنظر برسد.»
پاسخ اداره ثبت اسناد واملاک
ملک به نام آقای امیر ..... مرضیه خاوری هر یک بنسبت سه دانگ مشاع سند مالکیت صادر گردیده است وسپس ملک به موجب صورتجلسه تفکیکی شماره 4و196 به پنج قطعه تفکیک گردیده است و آقای محمد ... در تاریخ 11/11/59 فوت نموده است ضمناً وکیل مالکین از این اداره درخواست افراز نموده که به آقای وکیل جواب داده شده که نماینده ومهندس به محل مراجعه نموده اند لیکن متصرف اجازه ورود به منزل را نداده است.

خلاصه صورتجلسه
«پس از استماع اظهارات خوانده دادگاه نظر به اینکه خوانده درجلسه دادرسی دفاعاً اعلام داشته خواهانها همگی از خویشاوندان وی هستند که همگی از محل مورد دعوی که ملک موروثی آنان است اعراض وترک کرده ووی مضایقه ای ندارد. برای انحاء استفاده خواهانها از سهم الارث آنان به جهت ملاحظه مدافعات خوانده توسط آقای وکیل خواهان دادگاه وقت رسیدگی را تجدید ومقرر میدارد دفتر وکیل خواهانها وخوانده دعوی دعوت در احضاریه وکیل خواهانها قید شود چون خوانده دفاعاً اعلام داشته که خواهانها خودازمحل مورد دعوی اعراض وآن را ترک ووی در انحاء استفاده آنان مضایقه ای نداردوچنانچه وکیل برخلاف ادعای خوانده واردوبصورت کتبی به دادگـاه اعــلام دارد وبه علاوه درجلسه دادرسی برای ملاحظه مدافعات خوانده وپاسخگوئی به دعوای وی حضور بهم رساند.»

به جهت اعتراض خوانده به نظریه کارشناس سه نفر از کارشناسان تعیین ودستور پرداخت حق الزحمه صادر ودومیلیون و پنجاه هزار ریال تعیین شد لذا دفتر وقت نظارت تعیین وبه خوانده با اخطار تا حق الزحمه کارشناسان را داده و چهار صد ریال نیز تمبر ابطال نماید.
به دستور دادگاه دفتر وقت رسیدگی به تاریخ 7/6/85 تعیین می شود واخطاریه حضور در جلسه رسیدگی برای طرفین دعوی ارسال و ابلاغ می گردد.

صورتجلسه دادگاه بتاریخ 7/6/85 پرونده در وقت مقرر تحت نظر است و دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صادر می نماید.

 

 

رأی دادگاه - خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف 

در خصوص دعوی خواهانها بطرفیت آقای امیر .... بخواسته صدور حکم به خلع ید خوانده از سه دانگ وهفت سهم از نه سهم از 5/2 دانگ پلاک ثبتی .... ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/10/80 لغایت زمان صدور حکم از توجه به اوراق پرونده خصوصاً دادخواست وضمائم آن که مصون از تعرض موثر خوانده مانده است وبا توجه به احراز مالکیت خواهانها بر رقبه موصوف ونظر به اظهارات خوانده که دلالت بر تصرف محل توسط مشارالیها دارد که این امر حسب پاسخ استعلام ثبتی که قید شده متصرف از ورود مأمور ثبت جلوگیری بعمل آورده است نیز مشخص میگردد ونظر به اینکه دادگاه درجهت تعیین اجرت المثل موضوع را به کارشناس ارجاع وپس از وصول نظریه کارشناس وابلاغ آن به طرفین خوانده نسبت به آن اعتراض وبا ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان خوانده در مهلت مقرر نسبت به ایداع حق الزحمه هیئت اقدام ننموده است ونظر به اینکه نظر کارشناس با اوضاع واحوال مسلم قضیه تعارضی نداشته است وبا توجه به عدم دفاع موجه خوانده دادگاه دعوی خواهانها را محمول بر صحت تشخیص مستنداً به مواد 308 و311 و320 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به خلع ید از رقبه موصوف به نسبت سهم الارث خواهانها صادر وهمینطور خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 390/596/13 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/10/80 لغایت این تاریخ درحق خواهانها می باشد ودادگاه خوانده را مستنداً به ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی بپرداخت مبلغ153/300 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهانها محکوم می نماید رأی صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

نظر نهایی در خصوص خلع ید و مطالبه اجرت المثل

در پرونده حاضر خوانده دعوی درملک موروثی خود وسایر وراث نسبت به سهم الارث سایر ورثه تصرف نموده است بدون اینکه از سایر ورثه اذن در تصرف داشته باشد حال با توجه به دادخواست تنظیمی وراث دیگر تقاضای خلع ید خوانده وپرداخت اجرت المثل ایام تصرف در ملک را دارند.
خواهانها با ارائه برگ گواهی حصر وراثت به دادگاه خود را بعنوان ذیحق وورثه معرفی کردند.
ارث یک نوع شرکت قهری است که در نتیجه امتزاج حاصل شده است وسهم تمام ورثه با هم درآن جمع می باشد بدون اینکه سهم هر یک جدا شده باشد وقتی تقسیم ارث صورت گرفت شرکت از بین میرود وهر یک بدون رضای سایر ورثه می تواند در سهم خود هر نوع دخل وتصرفی کند اما تا زمانی که شرکت از بین نرفته و یا ارث تقسیم نشده وسهم همه ورثه بصورت مشاع می باشد هیچ یک از شرکاء و یا ورثه حق تصرف بدون رضای سایر ورثه را در ارث ندارند.
علی ایحال رأی صادره با توجه به محتویات پرونده صحیح صادر شده وهیچ اشکالی بر رأی حاضر چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی وارد نیست.

 

 

مطالب مرتبط با خلع ید و اجرت المثل :

1- خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید

2- رای و دادخواست خلع ید ملک مشاعی، وکیل ملک

3- تخلیه آپارتمان مسکونی، وکیل تخلیه، وکیل ملکی

4- نکات مهم دعاوی تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت)

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
دعوای خلع ید یا جلوگیری از غصب در واقع خواسته کسی است که ملک یا مال متعلق به او مورد غصب از طرف شخص دیگر قرار گرفته صرفنظر از اینکه اختلافی بر سر سابقه تصرف باشد یا خیر.این دعوا ضرورتاً باید از طرف مالک مطرح شود؛ یعنی مدعی باید دلیل قانونی مالکیت داشته باشد.
اگر خلع ید در خصوص اموال منقول مثل خودرو باشد در دادگاه محل اقامت خوانده و اگر در خصوص اموال غیر منقول مثل آپارتمان باشد در دادگاه محل وقوع ملک.
این سه عنوان از جهاتی به هم شبیه بوده و البته تفاوت هایی هم دارند؛ توصیه می شود برای مطالعه دقیق تفاوت های دقیق این سه عنوان و تشخیص و انتخاب عنوان درست برای دادخواست قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و حقوقی مشورت نموده و البته می توانید در سایت dadgaran.com مقاله ای که به طور خاص در این مورد نوشته شده است را مطالعه نمایید.
از طریق جستجوی عباراتی مانند ((وکیل برای خلع ید)) یا ((خلع ید)) در سایت و موتور جستجوی گوگل و دسترسی به مقالات، مطالب و دستنوشته های وکیل، به میزان دانش، تخصص و تبحر وکیل در این زمینه پی برده و برای مشاوره و اعطای وکالت به وی مراجعه نمایید.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.