تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء محاکم دادگستری
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 آبان 1399
دادخواست و رای طلاق به درخواست زن - زوجه

 دادخواست و رای طلاق به درخواست زن - زوجه

بر خلاف نظر غالب در جامعه که طلاق را فقط حق مرد میداند، باید گفت در صورت وجود دلیل و البته همراه با یک وکیل خوب خانواده، زن نیز میتواند تقاضای طلاق نموده و از دادگاه خانواده حکم طلاق بگیرد. یکی از دلایل متداول طلاق زن با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل قسمتی از مهریه تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بنماید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 13196

 

دادخواست - طلاق به درخواست زوجه (زن)

خواهان : خانم ........ نام پدر – شغل: خانه دار – محل اقامت: تهران

خوانده : آقای ......... شغل: آزاد – محل اقامت: تهران

وکیل خواهان : مسعود محمدی وکیل دادگستری به آدرس تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن :

1- طلاق به درخواست زوجه 

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :

1- وکالت نامه به شماره ........ مورخ 94/11/14  میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15,000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه و کارت ملی خواهان به شماره .............. مورخ ..............

3- سند ازدواج شماره ......... مورخ 66/1/5  دفتر رسمی ازدواج شماره .......

شرح دادخواست طلاق به درخواست زوجه 

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

1- به موجب سند ازدواج شماره ........ مورخ 66/1/5 موکل به عقد دایم آقای .......... (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارجند.

2- موکل و خوانده مدت چهارسال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیرقابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است.

فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

 

رای دادگاه بدوی - طلاق به درخواست زوجه (زن)

 

پرونده کلاسه : .............       

مرجع رسیدگی : شعبه 240 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی                 

شماره دادنامه : .............

خواهان : خانم ........ فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خوانده : آقای ........ به نشانی تهران – شهریار

خواسته : طلاق به درخواست زوجه – مطالبه خسارات دادرسی

رای دادگاه طلاق به درخواست زن

در خصوص دعوای خانم ............ فرزند .......... با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خوانده آقای ........ فرزند ....... به خواسته طلاق به علت عسر و حرج به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی اظهار داشت، خوانده موصوف به دلالت سند ازدواج شماره .......... تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ..... همسر شرعی و قانونی خواهان می باشد حال با توجه به سوء رفتار و پرخاشگری زوج و ضرب و شتم زوجه و توهین به وی، به استناد گزارش کلانتری و شهادت شهود و صدور حکم به خواسته اعلامی شدند. خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت: حاضر نیست زوجه را طلاق بدهد و اظهارات وکیل خواهان را قبول ندارد. قشم می خورم وی را کتک نزده ام و مشکل اخلاقی ندارم. گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان نیز با حضور در جلسه دادرسی اطلاعات خودشان را بیان کردند لذا با توجه به اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طلاق موثر نبود و برابر مقررات جهت اصلاح ذات البین و یا انصراف خواهان از طلاق به داوری ارجاع گردید که این امر نیز منتهی به حصول سازش با توجه به اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و گزارش واحد مددکاری، مستندا به مواد 1119 و 1130 و 1146 قانون مدنی مواد 24 تا 39 قانون حمایت خانواده رای به طلاق و اجبار زوج به مطلقه نمودن خواهان (همسرش) به طلاق خلع نوبت اول تحت شرایط: زوجه طی اقرارنامه ای نسبت به دریافت مهریه اقرار داشته و جهت اخذ طلاق، تعداد دو سکه بهار آزادی را بذل می نماید و نسبت به سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد. جهیزیه به صورت توافقی مسترد می گردد. زوجین دارای دو فرزند هستند که از سن حضانت خارج می باشند. صادر و اعلام می دارد و بر این اساس زوجه می تواند با حضور در محل دفتر رسمی طلاق و با استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بلاعزل ماخوذه به موجب شروط ضمن عقد نکاح که از ناحیه زوج به وی تفویض گردیدهبه قبول مابذل از ناحیه زوج و تحت شرایط مذکور نسبت به مطلقه نمودن خودش به طلاق خلع نوبت اول اقدام نماید. بدینوسیله به دفتر محترم طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطا می گردد و لازم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد ضمنا  انقضای رای اصداری شش ماه از تاریخ قطعیت است.

شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده یک تهران

 

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر طلاق به درخواست زن

پرونده کلاسه : ...............           

مرجع رسیدگی : شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی                       

شماره دادنامه : ...........

تجدیدنظرخواه : آقای ........ فرزند ....... با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران

تجدیدنظرخوانده : خانم .......... فرزند با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

تجدیدنظرخواسته : نسبت به دادنامه شماره ....... مورخه 12/3/95 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران

گردشکار :

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه تجدیدنظر به درخواست زوجه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای .......... با وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خانم .......... با وکالت وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره ...... مورخه 95/3/12 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق خلع صادر شده است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نگردید. اظهارات طرفین و فرزندان مشترک در جلسه دادگاه مورخه 95/6/28 استماع شد و نظریه مددکار اجتماعی نیز واصل و درج در پرونده گردیده است. به نظر دادگاه با توجه به سن و سال طرفین و مدت زندگی مشترک دفاعیات تجدیدنظرخواه محکمه پسند نیست. قطعا هیچ زنی با چنین سنی و این مدت زندگی مشترک در صورت وجود آرامش در زندگی نمی خواهد با طلاق خود را گرفتار نماید و زوج نیز در این مدت مفارقت ازدواج مجدد نموده و منجر به طلاق شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ست.

 

 

 

 

مطالب مرتبط با طلاق به درخواست زوجه - زن :

1- چگونه دادخواست مطالبه نفقه بدهیم ؟

2- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

3- دادخواست طلاق زوجه رای طلاق

4- دادخواست و رای طلاق زوجه، طلاق زن، طلاق خلع

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
آرشیو موضوعی
آراء محاکم کیفری
آراء محاکم حقوقی
آراء محاکم خانواده
سایر پرونده ها و موضوعات
Skip Navigation Links.

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.