تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 مرداد 1401
لایحه به دادگاه تجدیدنظر - اختلاف ملکی بین خریدار و فروشنده آپارتمان

 لایحه به دادگاه تجدیدنظر - اختلاف ملکی بین خریدار و فروشنده آپارتمان

با توجه به رشد روز افزون ارزش املاک و تفاوت فاحش بین قیمت مورد توافق با قیمت مواعد اجرای تعهدات طرفین مانند تنظیم سند و تحویل ، و همچنین در اثر انحطاط اخلاقی جامعه و زیاده خواهی اشخاص متاسفانه در سالهای اخیر اختلافات ملکی بین خریدار و فروشنده آپارتمان و دعاوی ناشی از معاملات ملکی بسیار گسترش یافته است.در این میان نا آگاهی و سهل انگاری اشخاص و عدم تعریف و تنظیم یک قرارداد دقیق و بی نقص و سپردن عنان کار به اشخاص کم اطلاع و بنگاه های معاملات ملکی نیز خود مزید بر علت شده است.توصیه موکد ما این است که حتماً قبل از انعقاد هر نوع قرارداد به خصوص قراردادهای با موضوع معاملات ملکی با یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی ملکی و قراردادها مشورت نمایید.

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 548

 

متن لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی اختلاف ملکی بین خریدار و فروشنده

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل تجدیدنظرخواندگان در پرونده کلاسه فوق، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 11:30 مراتب زیر را در دفاع از موکلین به عرض آن عالی مقامان می رسانم: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند: 
1-  به موجب مبایعه نامه با کدرهگیری .....، در تاریخ 29/12/1397 موکلین شش دانگ یک واحد آپارتمان را به مبلغ 9/750/000/000 ریال از تجدیدنظرخواه خریداری می نمایند. و مستندا به ماده 3 مبایعه نامه مذکور، مبلغ 8/300/000/000 ریال به تجدیدنظرخواه پرداخت می گردد و مقرر می گردد الباقی ثمن به میزان 1/450/000/000 ریال همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه به تجدیدنظرخواه پرداخت گردد. (پیوست یک)
2-  به موجب بند 1 ماده 4 مبایعه نامه مذکور، موعد تنظیم سند تاریخ 1398/02/01 تعیین گردید و تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده متعهد گردید در تاریخ مقرر نسبت به تنظیم سند رسمی به نام موکلین اقدام نماید و الباقی ثمن را دریافت کند. (پیوست دو)


3- این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


4-  این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.


5- با طرح دعوای موکلین علیه تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام وی به تنظیم سند رسمی به نام موکلین و پرداخت وجه التزام ناشی از تخلف از انجام تعهد، به موجب دادنامه شماره ..... مورخ 1400/02/09 صادره از شعبه 16 حقوقی ، با احراز تخلف تجدیدنظرخواه، حکم به محکومیت وی به تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ اظهارنامه ی موکلین به تجدیدنظرخواه جهت حضور در دفترخانه لغایت تنظیم سند رسمی به نام موکلین صادر می گردد که با تجدیدنظرخواهی فروشنده، پرونده به این شعبه ی محترم تجدیدنظر ارجاع و وقت رسیدگی به تاریخ امروز تعیین می گردد. نظر به توضیحات فوق و با عنایت به این که : 
اولا: مستندا به بند 5 ماده 6 مبایعه نامه فی مبابین طرفین، برای تخلف فروشنده (تجدیدنظرخواه) در تاخیر در انجام هر یک از تعهدات قراردادی، وجه التزام مشخصی تعیین شده است و شرط وجه التزام تاخیر در انجام تعهدات فروشنده (از جمله تعهد به اخذ مجوزهای لازم و تنظیم سند رسمی به نام موکلین) مختص به تخلف فروشنده از انجام تعهد است و ارتباطی به خریدار ندارد. کما این که برای تخلف خریدار نیز از انجام هر یک از تعهداتی که به موجب قرارداد برعهده گرفته است وجه التزام جداگانه ای مقرر گردیده است. بنابراین به صرف تخلف هر یک از طرفین از انجام تعهدات خود در موعد مقرر، متعهدله آن تعهد مستحق وجه التزام قراردادی می باشد. فلذا با عدم تنظیم سند از سوی فروشنده (که به موجب قرارداد یکی از تعهدات وی بوده است) خریداران مستحق وجه التزام قراردادی مربوط به تخلف عدم تنظیم سند می باشند. 
دوم اینکه: موضوع این دادرسی فقط رسیدگی به خواسته ی موکلین مبنی بر الزام فروشنده(تجدیدنظرخواه) به انجام تعهدات قراردادی اش مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه ی وجه التزام قراردادی تاخیر فروشنده در انجام این تعهد، از تاریخی که فروشنده از انجام این تعهد خودداری نموده لغایت تاریخی که به تعهد خود عمل می نماید می باشد. 
بنابراین آنچه که در این پرونده از سوی شعبه محترم 16 حقوقی کرج به درستی و منطبق با خواسته ی مندرج در دادخواست مورد رسیدگی قرار گرفته است، صرفا بررسی تخلف یا عدم تخلف فروشنده(تجدیدنظرخواه) از تعهدات قراردادی اش بوده است که مستندا به بند 1 ماده 4 مبایعه نامه فی مابین و نیز مستندا به اظهارنامه ارسالی موکلین به تجدیدنظرخواه، در دو مرتبه مقرر گردیده است که تجدیدنظرخواه با حضور در دفترخانه نسبت به تنظیم سند رسمی به نام خریداران (موکلین) اقدام نماید. اما متاسفانه در هیچ یک از این موارد ایشان حاضر نگردیده و گواه این موضوع، علاوه بر بقای مالکیت ملک به نام مالکین قبلی، اظهارنامه ی ارسالی تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم تمایل به حضور در دفترخانه و تنظیم سند به نام موکلین می باشد که اعلام نموده نسبت به تنظیم سند اقدام نمی نماید و مدعی فسخ قرارداد نیز می گردد(در حالی که نه تنها حق فسخی نداشته بلکه دعوای فسخ وی نیز به موجب دادنامه قطعی محکوم به بطلان می گردد) . 
بنابراین اگر تجدیدنظرخواه مدعی تخلف خریداران(موکلین) یا عدم انجام تعهدات قراردادی ایشان می بود و می خواست در این پرونده به تخلف موکلین از تعهدات قراردادی نیز رسیدگی شود و یا وجه التزام تاخیر در انجام تعهدات خریداران را مطالبه نماید، می بایست با ارائه ی ادله ی موجه و در قالب دعوای متقابل نسبت به طرح دعوای الزام موکلین به  انجام تعهدات قراردادی و یا مطالبه ی وجه التزام قراردادی اقدام می نمود در حالی که چنین نکرده است. 
سوم اینکه: موکلین بنا به اظهار خود در تاریخ مقرر در مبایعه نامه در دفترخانه حاضر گردیده اند ولی سردفتر با اظهار اینکه الزامی به صدور گواهی عدم حضور ندارد خود را مکلف به صدور گواهی عدم حضور ندانسته است.
متعاقب آن، موکلین در تاریخ 1398/09/23 اقدام به ارسال اظهارنامه و دعوت از فروشنده برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال نموده و خود نیز در طول یک هفته اعلامی، هر روز در دفترخانه حضور داشته اند ولی متاسفانه باز هم فروشنده حاضر نگردیده و به بهانه و ادعاهای واهی صراحتا اعلام نموده که حاضر به تنظیم سند نیست که تمامی ادعاهای ایشان در محاکم و مراجع صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و مردود شده است. 
چهارم اینکه: با عنایت به اظهارنامه ارسالی موکلین، قدر متیقن اینکه موکلین از تاریخ ارسال اظهارنامه ارسالی و اعلام آمادگی خود مستحق دریافت خسارت وجه التزام بوده اند اما تجدیدنظرخواه نه تنها هیچ گاه جهت تنظیم سند اقدامی ننموده و حتی اعلام آمادگی نکرده است بلکه با ارسال اظهارنامه به صراحت مراتب خودداری خود از تنظیم سند به موکلین را اعلام نموده است. 
نظر به مراتب فوق و مستندا به ادله ی تقدیمی و نیز مدارک مندرج در پرونده، رسیدگی و صدور رای شایسته بر تایید دادنامه بدوی که به درستی و مطابق مقررات ماهوی و شکلی مرتبط با موضوع صادر گردیده است از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام

 

راه های ارتباط و مشاوره حقوقی با وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.