تماس و مشاوره حقوقی
با وکیل دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: شنبه 26 تیر 1400
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)

 شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)

یکی از مشکلات مطالبه وجوه نقد توسط اشخاص ذینفع این است که ارزش پول در طول زمان به دلیل تورم کاهش می یابد و شاید در هیچ کشوری به خوبی ایران موضوع تورم ملموس و غیر قابل انکار نباشد. راه حل و ضمانت اجرایی که قانونگذار برای جبران و پوشش آسیب ناشی از کاهش ارزش پول در نظر گرفته است مکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. اوایل شروع حکومت اسلامی در ایران فقها و متشرعین تحت تاثیر احکام فقهی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یا خسارت تاخیر تادیه را با ربا در شریعت مقایسه نموده و آن را تحریم و انکار نمودند ولی پس از اینکه به دلیل مشکلات اقتصادی، حاکمیت واقعیت تورم را درک نمود اجرای احکام مربوط به امکان دریافت خسارت دیرکرد یا خسارت تاخیر تادیه دوباره به جریان افتاد. در ادامه یک نمونه دادخواست و رای که خسارت تاخیر تادیه در آن درخواست و مورد حکم قرار گرفته است و نتوسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی با موفقیت به انجام رسیده است جهت اطلاع مخاطبان گرامی تقدیم حضور می گردد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 32940

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

شرایط مطالبه خسارت دیرکرد طلب یا همان خسارت تأخیر تأدیه به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:

موضوع دعوا دین باشد.

برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اولین شرطی که برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیاز است این است که موضوع دعوا می باید دین باشد. بنابراین، در صورتی که موضوع دعوا در مورد عین یا الزام به انجام یا عدم انجام کاری باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ممکن نخواهد بود.

 

موضوع دعوا وجه رایج باشد.

بدین معنا که موضوع دعوا باید پول رایج داخلی باشد نه پول خارجی. 

 

مطالبه داین

لزوم مطالبه داین به صراحت در این ماده آورده شده است و از آنجایی که این مطالبه محدود به شیوه ی خاصی نشده، می توان علاوه بر ارسال اظهارنامه، به شیوه غیررسمی که قابل اثبات باشد نیز خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمود. لازم به ذکر است که در خصوص چک، مهریه و اسناد موضوع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سند محاسبه می شود و نیازی به مطالبه طلبکار نیست.

 

تمکن مدیون

تمکن در این ماده اعم است از تمکن مادی و معنوی. به این معنا که علاوه بر تمکن مالی مدیون، قوه قاهره نیز نباید مانع از پرداخت دین شده باشد.

 

خودداری مدیون از پرداخت دین

مدیون می باید با داشتن امکان پرداخت از پرداخت خودداری نماید. بنابراین در صورتی که مدیون ثابت کند پرداخت نردن وی به علت مانع خارجی بوده است، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبرا خواهد شد.
 

تغییر فاحش قیمت سالانه

برای ارزیابی تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه معیار مشخصی ارائه نگردیده است و تشخیص این امر با توجه به عرف در دست دادرس ممی باشد. بنابراین چنانچه مدیون دین خود را چه با تقصیر یا به عمد بـه طلبکار نپردازد، دائن نمی تواند از این بابت خسارتی از مدیون دریافت کنـد مگـر اینکـه اثبـات نماید شاخص قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکز در مدتی کـه از موعـد پرداخـت گذشته، نه تنها تغییر داشته، بلکه تغییر آن فاحش بوده است.
 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی طلبکار از دادگاه

دادگاه نمی تواند بی آنکه خواسته ای از سوی خواهان مطرح گردد از پیش خود نسبت به موضوعی که درخواست نشده حکم صادر نماید.

 

نکته -  در صـورت وجـود قـرارداد خصوصی بین طرفین راجع به میزان و نحوه خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تـأخیر تأدیـه بـر اسـاس توافـق طرفین باید تعیین شود.

 

نکته - خسارت تأخیر تأدیه تنها شامل دیون قراردادی نبوده و دعوایی که منشأ غیرقراردادی دارد را هم شامل می شود. به همین دلیل چنانچه در خصوص دعوای غصب یا اتلاف و تسبیب دینی برعهده شخص ثابت گردد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر خواهد بود.

 

نکته - محاکم در کنار صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، خوانده را به پرداخت خسارت دادرسی نیز محکوم می نمایند.

 

 

پرونده مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

دادخواست مطالبه وجه و تاخیر تادیه

خواهان : حمید  ...... نام پدر : علی اکبر   شغل : آزاد   محل اقامت : تهران.میدان صادقیه ..... .

خوانده : قدرت ......  نام پدر : حسن  شغل : آزاد  محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ..... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

تعیین خواسته  بهای آن : 

1- مطالبه وجه چک (تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و نود میلیون ریال وجه چک) به مبلغ 590/000/000 ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالت نامه به شماره ..... مورخ 1396/10/10 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 7800000 ریال باطل شد.

2- چک به شماره .... مورخ 1396/03/20 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

شرح دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

یک فقره چک به شماره ... در تاریخ 1396/03/20 عهده بانک .... شعبه تهرانپارس به مبلغ پانصد و نود میلیون ریال توسط خوانده محترم صادر شد که مورخ 1396/11/10 به دلیل کسری موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید و علی رغم مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید، خوانده از تادیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان پانصد و نود میلیون ریال معادل پنجاه و نه میلیون تومان به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه و دادرسی در حق موکل مورد استدعاست.

 

رای دادگاه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

پرونده کلاسه : .............

مرجع رسیدگی : شعبه 113 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید باهتر تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

خواهان : آقای حمید ........ فرز ند علي اکبر با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........... .

خوانده : آقای قدرت ...... فرزند حسن  به نشاني تهران - خیابان تهرانپارس ............. .

خو استه ها :

1- مطالبه خسارت دادرسی

2- مطالبه و جه چک

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

گردشکار - در وقت مقرر جلسه شعبه یکصد و سیزده دادگاه عمومی حقوقی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح آنی مبادرت به انشاء را ای می نماید.

متن رأی دادگاه خسارت تاخیر تادیه

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حمید ........ با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای قدرت .......... بخواسته مطالبه مبلغ 590/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره ...... به عهده بانک پاسارگارد بعنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه. دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و اینکه وجود اصول اسناد مدرکی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهاان به دریافت وجه آن دارد و خوانده با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی که دلالت بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته و هر گاه دین با تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در ما نحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و بر بقای دین استصحاب میگردد و توجهاً به عدم تعرض خوانده به دعوای خواهان و مدارک ابرازی ایشان لذا دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثثابت تشخیص و مستنداً به مواد 310، 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبغ 590/000/000 ریال به عنوان اصل دین  و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات

جمعه, 01 بهمن,1400

ناصر

آیا فقط ارسال اظهارنامه شرط تاخیر تادیه را براورده می کند؟ طلب، بابت ضمانت وام از شخص حقوقی است. که دارایی غیر منقول دارد. دادخواست ارسال نشده.


پاسخ وکیل :
با سلام
اظهارنامه صرفاً یک اخطار قانونی بوده و در مورد موضوع شما موجب ایجاد هیچ حق و امتیازی برای شما نمی شود.

یکشنبه, 03 اردیبهشت,1402

Hassan Abedi

درقراردادهای پیمانکاری وفق مفاد شرایط عمومی پیمان چنانچه پیمانکارازکارفرما شکایت به دستگاه قضا ببرد ودرخواست هزینه های خواب ماشین آلات درایام مجازشدن تاخیرات وخسارت تاخیر تادیه مربوطه را نماید آیا خسارت تاخیر تادیه به اینجور موارد هم تعلق می‌گیرد ؟

پنجشنبه, 23 شهریور,1402

نادروثوق

سلام ضمن تشکر از سایت خوبتون چندتا سوال از خدمتتون دارم 1_ایا اگر شخصی چکی. روبرگشت زده میتواند چک برگشتی رو بدهد به فرد دیگری ،واین فرد برود از چک برگشتی شکایت کند2_ایا چکی که یک سال‌ وچهار ماه از سررسیدان میگذردمیتوان مبلغ رو بصورت اقساطی پرداخت کردوایا برای این مبلغ درخواست کند وبگیرد.وقابل ذکر هست تا الان که دوسال از تاریخ سر رسید میگذرد.ممنون وتشکر

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.