تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: دوشنبه 06 اردیبهشت 1400
رای ضرب و جرح - صدمه بدنی عمدی بین زن و شوهر

 رای ضرب و جرح - صدمه بدنی عمدی بین زن و شوهر

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 30

 

رای دادگاه بدوی ضرب و جرح  بین زن و شوهر

شماره پرونده : ........

تاریخ رسیدگی : 85/11/26

شماره دادنامه : .....

مرجع رسیدگی : شعبه 1087 دادگاه عمومی تهران

شاکی : زهره .... فرزند : علی  به نشانی : تهران-خیابان مجیدیه ............ .

متهم : حسام ..... فرزند حسن  به نشانی :خیابان وحیدیه ............... .

اتهام : ایراد صدمه بدنی عمدی

گردشکار - دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه ضرب و جرح عمدی زن توسط شوهر

در خصوص اتهام آقای حسام ... فرزند حسن که هویت کامل وی در پرونده منعکس می باشد.دایر به ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به خانم زهره ... فرزند علی با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مامورین شهادت شهود نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات غیر موجه متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران به شماره ...... و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم محرز تشخیص، استناداً به مواد 15، 294، 295، 484 جملگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مرتکب را به پرداخت جمعاً شش دهم درصد دیه کامل انسان درباره چهر فقره کبودی در نواحی فوقانی بازوی چپ، خارجی بازوی چپ خلفی بازوی چپ خلفی فوقانی زانوی چپ، در حق خانم زهره .... فرزند علی محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رییس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر ضرب و جرح  بین زن و شوهر

بتاریخ : 86/12/08

شماره دادنامه : .......

کلاسه پرونده : .....

مرجع رسیدگی : شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواه : آقای حسام .... به نشانی : خیابان وحیدیه .......... .

تجدیدنظر خواسته : دادنامه ... مورخ 86/04/09  صادره از شعبه 463 دادگاه عمومی خانواده تهران

گردشکار - دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تجدید نظر ضرب و جرم عمدی 

تجدیدنظر خواهی آقای حسام .... از دادنامه شماره ... مورخه 86/04/09 شعبه محترم 463 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تمکین مطروح از سوی وی به طرفیت همسرش خانم زهره ... به خواسته تمکین به جهت عدم امنیت جانی برای مشار الیها تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه بر اساس قواعد فقهی و حقوقی و تشریفات دادرسی اصدار یافته و ایرادی بر ان وارد نیست و تجددینظر خواه پس از محکومیت خویش به پرداخت چهار فقره دیه بابت ایراد ضرب به همسرش دلیل که دلالت بر ندامت و پشیمانی وی از کرده خویش نماید ارائه نکرده بنابراین همین خوف و نیز احتمال تکرار ایراد ضرب و جرح هست و آقای حسام ... ابتدا باید اسباب تامین برای همسرش را تهیه و خاطر او را آسوده و سپس تمکین خواهد در هر حال محکمه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79/01/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تایید می نماید.رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

رییس شعبه دوم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.