تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 خرداد 1400
پرونده تایید فسخ قرارداد

 پرونده تایید فسخ قرارداد

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 64

 

ظهار نامه مبنی بر فسخ قرارداد

اظهار کننده : خانم پرستو ..... نام پدر : داریوش  به نشانی : تهران.خیابان نبرد شمالی ......... .

مخاطب : اقای حمید .... نام پدر : غلام    به نشانی : تهران.میدان پونک ......... .

موضوع اظهارنامه :

1- اظهار رسمی مینب بر فسخ قرارداد

2- اظهار رسمی مبنی بر مطالبه طلب

منضمات :

1- قرارداد شماره 1 مورخ 93/06/10

2- فیش نقدی بانک به شماهر ..... مورخ 93/06/30

متن اخطار قانونی فسخ قرارداد

مخاطب محترم

به تجویز ماده 156 قانون آیین دادرسی  دادگاه دهای عمومی و انقلاب در امور مدنی به طور رسمی و قانونی به جنابعالی اعلام می نمایم همانگونه که استحضار دارید :

به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1393/06/16 نظر به اینکه شما مبلغ هشتاد میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه دریافت نموده اید و موظف شدید در تاریخ 1393/07/30 یک واحد اپارتمان به نشانی خیابان مرزداران ..... را به اینجانب تحویل دهید اما متاسفانه از انجام تعهد قراردادی خود سر باز زده اید و نظر به اینکه به موجب ذیل قرارداد مذکور این قرارداد قابل فسخ بوده و اینجانب نیز با استفاده از حق قانونی و قراردادی خود ان را فسخ نموده ام لذا مراتب به اطلاع میرسد تا مستنداض به قرارداد مذکور شما یک هفته مهلت دارید نسبت به پرداخت مبلغ قرض الحسنه به اینجانب اقدام نمایید.در غیر اینصورت با مراجعه به مقامات قضایی در این مورد اقدام قانونی انجام و علاوه بر پرداخت مبلغ در مورد خسارت تاخیر تادیه نیز مسئول خوااهید بود.

 

 

دادخواست فسخ قرارداد

خواهان : پرستو ...... نام پدر: داریوش   به نشانی : تهران.خیابان نبرد شمالی ........ .

خوانده : حمید ...... نام پدر : غلام  به نشانی : تهران.میدان پونک ..... .

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

تعیین خواسته و بهای آن : 

1- تایید فسخ قرارداد (مالی) مقوم به 51/000/000 ریال

2- مطالبه وجه (بابت قرض الحسنه بایت پول پیش خانه به مبلغ هشتصد میلیون ریال) به مبلغ 800/000/000

3- تامین خواسته 

4- مطالبه خسارت دادرسی

5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات :

1- وکالت نامه به شماره.... مورخ 193/08/17 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 1/135/5000 ریال باطل شد.

2- قرارداد شماره ..... مورخ 1393/03/16

3- اظهارنامه به شماره .... مورخ 1393/08/03

4- درخواست انتقال وجه بین بانکی به شماره ... مورخ 1393/06/30

5- فیش نقدی بانک به شماهر ... مورخ 1393/06/30

شرح دادخواست تایید فسخ قرارداد

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند ؛

1- موکل به موجب قرارداد عادی مورخ شانزدهم شهریور ماه نود  سه مبلغ هشتاد میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه جهت پول پیش خانه به خوانده پرداخت می کند و خوانده متعهد می گردد ملک مزبور را در سی ام مهرماه نود و سه به موکل تحویل دهد اما متاسفانه خوانده محترم  با وجود دریافت مبلغی بیش از پول پیش (هشتاد میلیون تومان) از انجام تعهد قراردادی خویش و تحویل ملک خودداری می نماید.

2- موکل به موجب اختیار فسخ مندرج در قرارداد اقدام به فسخ قرارداد می نماید و مراتب فسخ را طی اظهارنامه رسمی به خوانده اعلام می دارد و طبق قرارداد یک هفته به خوانده محترم مهلت می دهد که مبلغ دریافت شده را به وی مسترد نماید.

3- متاسفانه خوانده محترم با وجود ابلاغ اظهارنامه و انقضای مهلت مقرر تا کنون از پرداخت مبلغ مذکور به موکل خودداری نموده است.

لذا به موجب این دادخواست بدواً تقاضای صدور دستور قرار تامین خواسته از اموال خوانده و سپس تنفیذ فسخ قرارداد و الزام خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله وکیل  و .... مستدعی می باشد.

با تشکر

 

 

رای دادگاه تایید فسخ قرارداد


پرونده کلاسه :.........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۹ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهید مدني تهران

دادنامه شماره : .......

خواهان : خانم پرستو ....... فرزند داریوش  با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی میدان فاطمی.میدان گلها .... .
خوانده : آقای حمید ....... به نشاني تهران.میدان پونک ............ .
خواسته ها :

1- تايید فسخ قرارداد (مالي)

2- مطالبه وجه بابت قرض الحسنه

3- مطالبه خسارت تاخیر تادیهء. مطالبه خسارتدادرسي

گردشکار- خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

متن رای دادگاه تایید فسخ قرارداد

در خصوص دادخواست خواهان پرستو ...... با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت خوانده حمید بخواسته مطالبه مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام تائید فسخ قرار داد رهنی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که مستند است به قرار داد مورخ ‎٩۳/۰/۱‏ و اظهارنامه شماره ‎....‏ مورخ ‎٩۳/۸/۲‏ و فیش نقدی شماره ..... که مفاد و مندرجات آنها دلالت بر مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان دارد و اینکه خوانده با حضور در دادگاه و اقرار صریح به مدیونیت خود و فسخ قرارداد دعوی را پذیرفته و نتیجتا در قبال دعوی مدعی هیچگونه ایراد و دفاع موثر و موجهی که برائت ذمه خويش را مدلل نماید بعمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص مستندا به موآد 198 و519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ فسخ قرارداد و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ نقدیم دادخواست تایوم اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و قطعی است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.