تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00

نمونه مقالات و مطالب حقوقی

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 تیر 1399
راه های اعتراض به تصمیم ها و قرارهای دادسرا

 راه های اعتراض به تصمیم ها و قرارهای دادسرا

منظور از دادسرا همان نهاد تحقیق و تعقیب جرایم است در لسان عامیانه به غلط به تمامی واحد های قضایی دادسرا گفته می شود اما واقعیت این است که دادسرا مرجع مقدماتی رسیدگی به جرایم و شکایات کیفری است.تصمیم دادسرا اگر مبنی بر جرم بودن عمل باشد بدون امکان اعتراض به تصمیم دادسرا پرونده جهت رسیدگی به اتهام به دادگاه فرستاده می شود و اگر تصمیم دادسرا مبنی بر عدم امکان اعمال مجازات باشد شاکی می تواند به این تصمیمات در دادگاه کیفری 2 اعتراض نماید.

امتیاز: Article Rating

 

تصمیمات دادسرا و راه های اعتراض به آن

1- قرار منع تعقیب

در صورتی که مقام رسیدگی کننده در دادسرا (دادیار یا باز پرس) عمل انتسابی را جرم نداند یا دلایل شاکی برای اثبات جرم کافی نباشد دادیار یا بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید. از دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب وجود یکی از جهات توصیه کننده یا جهات موجهه جرم است.

شاکی که اصولأ قرار منع تعقیب بر خلاف در خواست او صادر شده است می تواند به این قرار ظرف 20 روز در دادگاه کیفری 2 اعتراض نماید.

 

 

2- قرار موقوفی تعقیب 

منظور از قرار موقوفی تعقیب فرقی است که صرف نظر از وقوع جرم یا وجود دلایل امکان تعقیب کیفری متهم وجود ندارد مثل فوت متهم یا زوال قصد مجرمانه (جنون) یا وجود یکی از عوامل رافع مسؤلیت. 

شاکی مانند آنچه در مورد قرار منع تعقیب گفته شد 20 روز حق اعتراض به این قرار را در دادگاه کیفری 2 را دارد.

 

 

3- قرارمجرمیت (جلب به دادرسی)

چنانچه مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی متهم را مجرم تشخیص دهد قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در پی صدور این قرار متهم احضار و به وی تفهمیم اتهام می شود و برای اخرین بار دفاعیات او اخذ می گردد. در واقع صدور این قرار به جهت ارسال پرونده به دادگاه برای ادامه ی روند رسیگی ست.

این قرار قابل اعتراض نیست و با صدور ان متهم مکلف به حضور نزد مقام قضایی است.

 

 

 

4-قرار های تأمین 

قرار تأمین راهی ست برای امکان دسترسی به متهم که انواع ان درقانون مشخص شده است و مقام قضایی مکلف است توجه به شدت و ضعف اتهام انتسابی اقدام به صدور یکی از ان ها نماید.

مهم ترین و کاربردی ترین قرارهای تامین قرار بازداشت موقت و قرار وثیقه و کفالت است.

قرار بازداشت موقت فقط در جرایم و شرایط احصا شده در قانون امکان صدور دارند. همچنین در خصوص صدور قرار وثیقه و کفالت تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه متهم بازداشت می شود.

این قرارها ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه هستند.

 

 

 

5- قرار ابقاء تأمین

در صورت صدور قرار تامین بازداشت موقت چنانچه در دادسرا ظرف مهلت های مقرر در قانون تصمیم گیری نشود و مقام قضایی باقی ماندن تامین را ضروری بداند قرار ابقای تامین را صادر می کند. این قرار باید به تایید دادستان برسد و ظرف 10 روز قابل اعتراض از سوی متهم به دادگاه صالح است.

 

 

 

6- قرار تشدید یا تخفیف تأمین

بازپرس در تمام طول رسیدگی می تواند نسب به تشدید قرار تامین صادره اقدام کند اعم از اینکه نوع ان را تغییر دهد ، برای مثال قرار التزام به حضور را به قرار وثیقه یا کفالت که شدیدتر است تغییر دهد و یا مبلغ وثیقه را بیشتر یا کمتر کند.

دادستان نمی تواند در این مورد به صلاح دید خود دستور تشدید یا تخفیف تامین را دهد. صرفا می تواند از بازپرس (قبل از صدور کیفر خواست) و یا از دادگاه (بعد از صدور کیفر خواست) در خواست این قرار را نماید.

 

 

 

7- قرار فک تأمین

در صورت صدور قرار تامین بازداشت موقت چنانچه در دادسرا ظرف مهلت های مقرر در قانون تصمیم گیری نشود باز پرس مکلف به فک قرار و صدور دستور ازادی متهم است مگر ان که علت موجهی برای ابقای قرار موجود باشد.

 

 

 

8- قرار نظارت قضایی

مقام قضایی می تواند باتوجه به اوضاع و احوال پرونده توأم با قرار تأمین قرار نظارت قضایی نیز تعیین کند. این قرار انواع مختلفی دارد که در ماده ی 247 ادک مشخص شده اند و هدف از ان تشدید و تکمیل قرار تأمین است.

تنها در جرایم تعزیری درجه 7و 8می توان بدون صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی صادر کرد.

تمام قرارهای نظارت قضایی ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه است.

 

 

 

9- قرار تأمین خواسته

این قرار در مواردی صادر می شود که شاکی با ادله موجه تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. در این صورت با دستور مقام قضایی حسب مورد اموال ودارایی های متهم و یا مال معینی که مورد درخواست شاکی ست توقیف می شود.

در واقع این قرار به در خواست شاکی به منظور حفظ حقوق یا اموال وی صادر می شود. تأمین خواسته را می توان ضمن شکوائیه یا قبل از تقدیم دادخواست تقاضا کرد. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود نیاز به تایید دادستان ندارد.

مرجع اعتراض به این قرار دادگاه صالح است و مهلت ان 10 روز از تاریخ صدور است.

 

 

 

10- قرار اناطه

قرار اناطه در مواردی صادر می شود که رسیدگی به جرم مستلزم اثبات مسائلی دیگر باشد و رسیدگی به ان مسائل در صلاحیت دادگاه کیفری نباشد و مراجع دیگر اعم از قضایی و غیر قضایی صالح باشند ( مگر ان که موضوع اختلاف مالکیت اموال منقول باشد که در این موارد دادگاه کیفری خود اقدام به رسیدگی می نماید.) در این صورت تا صدور حکم قطعی از مرجع صالج رونده در دادگاه کیفری بایگانی می شود. این قرار باید به تایید دادستان برسد.

این قرار فقط از سوی شاکی ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

 

 

11- قرار کارشناسی

چنانچه مقام قضایی نظر کارشناس را برای تصمیم گیری لازم بداند یا به درخواست هریک از طرفین می تواند ان مورد را به کارشناس ارجاع می دهد و البته الزامی به صدور این قرار و قبول درخواست اصحاب دعوا ندارد. همچنین تبعیت از نظر کارشناس برای مقام قضایی الزان اور نیست.

هریک از طرفین می توانند ظرف یک هفته به نظر کارشناس اعتراض کنند.

 

 

 

12- قرار معاینه محل

این قرار در صورتی صادر می شود که تحقیق از محلی جهت کشف امر و روشن شدن موضوع از نظر مقام قضایی لازم باشد. در این صورت موضوع و محل به طرفین ابلاغ می شود اما عدم حضور انان مانع از رسیدگی و اجرای تحقیقات نیست.

این قرار قابل اعتراض نمی باشد.

 

 

13- قرار ترک تعقیب

این قرار مختص جرایم قابل گذشت است، تا زمانی که پرونده در دادسراست و کیفرخواست صادر نشده است شاکی می تواند درخواست کند مرجع قضایی به تحقیقات خود پایان دهد و از تعقیب متهم خودداری کند. اما شاکی می توان تا یک سال از تاریخ صدور قرار به هر علت دوباره تعقیب متهم را درخواست کند. مرجع صدور این قرار دادستان است.

این قرار قابل اعتراض نیست.

 

 

14- تعلیق تعقیب

صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایمی که سنگین نیستند یعنی جرایم درجه 6-7-8 امکان پذیر است. به این معنی که این جرایم مقام قضایی می تواند از شش ماه تا دو سال رسیدگی را متوقف کند ودر این مدت به متهم فرصت دهد تا عمل مجرمانه ی خود را جبران کرده و در صدد اصلاح خود براید. پس از گذشت این مدت مقام قضایی با توجه به عملکرد شخص در زمان تعلیق تعقیب تصمیم به ادامه ی روند رسیدگی و یا خاتمه ی پرونده می گیرد. مرجع صادر کننده ی این قرار دادستان است. شاکی حق دارد ظرف مدت 10 روز به دادگاه نسبت به ان اعتراض کند.

 

 

 

15- قرار عدم صلاحیت

این قرار زمانی صادر می شود که مقام قضایی دادسرا را صالح به رسیدگی نداند. در این صورت پرونده را به مرجه صالح ارسال می کند و این قرار قابل اعتراض نیست.

 

 

مطالب مرتبط با قرارهای دادسرا و دعاوی کیفری :

1- قرار جلب به دادرسی (مجرمیت)

2- اعتراض به قرار منع تعقیب، وکیل کیفری

3- اعاده دادرسی در قوانین كیفری - وکیل کیفری

4- مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر
کلیدواژه ها

دریافت وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و دریافت وقت مشاوره حقوقی کلیک کنید.